Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Premaco® strop

Premaco® strop

Technika Strop

Technika Strop

Monolitická železobetónová stropná konštrukcia

Rýchle riešenie na vytvorenie stropnej konštrukcie rodinného domu ponúkajú montované stropy. Betónový stropný systém Premaco® predstavuje progresívnu technológiu zhotovenia železobetónovej stropnej konštrukcie. Spája v sebe viaceré prednosti, akými sú vysoká únosnosť, jednoduchá montáž, ako aj ekologická nezávadnosť. Uplatnenie nájde pri stavbách v občianskej, priemyselnej aj bytovej výstavbe.

Stropný systém sa skladá z dvoch základných komponentov. Prvým sú stropné nosníky, trámy s priehradovým nosníkom a betónovým pásom. Druhým sú betónové stropné tvárnice, ktoré sa ukladajú medzi stropné nosníky. Vyskladaním jednotlivých prvkov a dobetónovaním vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočné spriahnutie uvedených prvkov do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie.

Výhody stropného systému

Výhodou stropného systému je možnosť realizácie bez nadbetonávky (pri použití tvarovky ST20 do rozpätia 5,6 metra a taktiež pri tvarovke ST25 do rozpätia 6,6 metra). Tým získame nižšiu hmotnosť stropu, zníži sa množstvo zalievkového betónu a nie je potrebné použitie kari sietí. Dosiahneme tak cenovú a časovú úsporu pri viazaní kari sietí a zalievaní betónu. 

Medzi ďalšie výhody stropného systému Premaco® patrí nízka spotreba betónu, dokonalé previazanie s monolitickým betónom, dobrá priľnavosť omietky, malá vlastná hmotnosť stropu, rovný podhľad a plochy bez potreby debnenia. Ak to vyhovuje účelu stropnej konštrukcie (napríklad v prípade pivníc, dielní, garáží alebo industriálnych priestorov), strop Premaco® nie je potrebné upravovať zo spodnej pohľadovej strany.

Spracovanie dokumentácie stropného systému

Pre každý projekt vypracujeme v spolupráci s projektantom samostatne technickú dokumentáciu stropnej konštrukcie. Dokumentácia je vypracovaná bezplatne pri objednaní stropného systému. Využite služby technickej kancelárie a kontaktuje nás na stropy@premac.sk.

Premaco® Stropný nosník

Tyčový nosný prvkok malého prierezu, ktorého spodný pás je vyrobený zo železového betónu C25/30 s vloženým priehradovým nosníkom. Stropné nosníky sú dostupne od dĺžky 1,00 metra až do 8,40 metra.

Premaco® Stropné tvárnice

Tvárnice s jednou (UH19) resp. štyrmi (ST20, ST25) priebežnými dutinami vyrobené z obyčajného betónu. Tvárnice DP70 sú bezdutinové stropné vložky vyrobené z obyčajného betónu.

Skladba stropného systému

Premaco® strop 20+0
Stropné tvárnice ST20 a stropné nosníky 1,00 m až 5,60 m.

Premaco® strop 20+4
Stropné tvárnice ST20 a stropné nosníky 5,80 m až 6,60 m.

Premaco® strop 25+0
Stropné tvárnice ST25 a stropné nosníky 5,80 m až 6,60 m.

Premaco® strop 25+5
Stropné tvárnice ST25 a stropné nosníky 6,80 m až 7,40 m.

Premaco® strop 25 5 (zdvojené stropné nosníky)
Stropné tvárnice ST25 a zdvojené stropné nosníky 7,60 m až 8,40 m.

Informácie

Výroba a kontrola našich produktov zodpovedá európskym normám.

Premaco® Stropné tvárnice

formát tvárniceST20ST25UH19DP70
výška [cm]2025199
šírka [cm]25252525
dĺžka [cm]62623062
spotreba [ks/m2]5,715,7110,535,71
hmotnosť kusu [kg]27301321
hmotnosť palety [kg]147013401190713
spotreba [ks/m2]5,715,7110,535,71
množstvo na palete [ks]50409033
množstvo tvárnic s plnou bočnou stenou ** [ks]105
osová vzdialenosť70703870/38*

* Z tvárnic DP70 možno rozlomením získať 2 kusy 1/2 DP70 pre osovú vzdialenosť nosníkov 38 cm.

** Tvárnice s plnou bočnou stenou zabraňujú zatečeniu betónu, používajú sa u vencov a prievlakov.

Premaco® Stropný nosník

formát nosníkaEN100 - EN840
dĺžka [cm]100 - 840 (po 20 cm)
šírka [cm]12
výška [cm]4
hmotnosť [kg/bm]12
spotreba [bm/m2]1,432,63
osová vzdialenosť [cm]7038

Spotreba výplňového betónu C20/25

Strop s tvárnicamibez nadbetónunadbetón 4 cmnadbetón 5 cm
ST200,06 m3/m20,100 m3/m20,110 m3/m2
ST250,074 m3/m20,114 m3/m20,124 m3/m2

Zhotovenie betónového stropu

Pracovný postup

Betónový stropný systém Premaco®Betónový stropný systém Premaco®
Technická príručka

Ukladanie stropného systému

Montážne podopretie sa rozmiestňuje podľa výkresu skladby a je nutné ho postaviť pred ukladaním nosníkov. Počet podpier nesmie byť menší ako hodnoty uvedené v tabuľke T.2 Technickej príručky.

Konštrukciu podopretia je treba dostatočne zabezpečiť proti bočným výkyvom a proti zaboreniu do podkladu. Pri viacpodlažných budovách sa musia zohľadniť možné zaťažovacie účinky na nižšie stropy. Navrhovanie profilov a stuženia podpernej konštrukcie (pozdĺžny trámec, stojka, pätka, výstuhy) prináleží stavbyvedúcemu.

Stropné trámy sa rozmiestňujú podľa výkresu skladby, pričom treba dbať na začiatok, smer ukladania a osové vzdialenosti trámov. Úložná plocha musí byť vodorovná, aby na ňu betónový pás trámu dosadal celou svojou plochou.

Úložná dĺžka je predpísaná vo výkrese skladby, minimálne však musí dosahovať hodnoty uvedené v tabuľke T.2 Technickej príručky. Silne poškodené trámy sa nesmú použiť.

Ako prvé sa ukladajú koncové stropné tvárnice, ktoré majú plné čelá zabraňujúce zatečeniu betónu. Pri ich ukladaní sa tiež skontroluje osová vzdialenosť trámov. Ďalej sa rozmiestňujú stropné tvárnice kolmo na rozpätie trámov.

Prídavná, horná koncová, vencová, ihlová výstuž a výstuž dosky nadbetonávky sa musí rozmiestniť podľa výkresu výstuže a musí vyhovovať príslušným normám.

Po postavení montážneho podopretia, uložení stropných trámov a vložiek je strop pochôdzny. Pohybovať po strope sa môže len na vopred položených fošnách s fúrikom naloženým max. 75 l betónu. Po debniacich platniach DP70 sa nesmie chodiť ani jazdiť! Na strope v montážnom stave sa nesmie skladovať stavebný materiál.

Betónovanie stropného systému

Podpernú konštrukciu treba pred betonážou dôkladne prekontrolovať, stojky dotiahnuť príp. podklinovať, aby sa dosiahlo predpísané nadvýšenie (vzopätie v strede trámu). Ďalej sa podľa výkresu skladby musí prekontrolovať uloženie stropných dielov a podľa výkresu výstuže uloženie výstuže.

Pred betonážou treba starostlivo odstrániť nečistoty a navlhčiť stropné diely. Nesmie sa betónovať na zľadovatený a zasnežený strop. Sneh a ľad sa neodstraňuje soľou ale teplou vodou. Pri teplotách pod 5 °C sa musia dodržiavať príslušné normové predpisy na ochranu betónu.

Betón musí mať požadovanú kvalitu (min. C20/25),musí byť plastický, nie riedky. Pri stropoch s kombinovanou nadbetonávkou (20 0 a 25 0) je dovolená max. veľkosť zŕn 8 mm. Kombinovaná nadbetonávka sa vytvorí zabetónovaním horných ozubov tvaroviek. Pri stropoch so spojitou nadbetonávkou (20 4 a 25 5) je dovolená max. veľkosť zŕn 16 mm.

Ak sa betónuje so žeriavom, bádiu s betónom treba otvoriť až tesne nad stropom. Betón dopravovaný pumpou sa nesmie vypúšťať z výšky ale z položenej hadice a hneď rozhŕňať, aby sa nenakopil. Zhutnenie sa robí pomocou vibrátora alebo prepichovaním. Celý strop sa betónuje v jednom pracovnom slede.

Ak sú nutné prerušenia, pracovné škáry musia byť stanovené stavbyvedúcim. Povrch betónu sa stiahne do roviny tak, aby bola dodržaná predpísaná hrúbka stropu.

Manipulovanie a skladovanie

Stropné trámy a vložky možno z dopravného prostriedku vykladať ručne alebo pomocou žeriavu. Nesmú sa však zhadzovať, vysýpať alebo s nimi manipulovať takým spôsobom, ktorý by mohol viesť k ich poškodeniu. Pri tom je nutné vykonať kontrolu množstva, typu a dĺžky trámov a vložiek.

Stropné trámy sa skladujú usporiadané podľa dĺžky. Pri nerovnom podklade treba každých 1,5 m podložiť fošne alebo hranoly. Pri väčšom množstve sa môžu trámy ukladať vo viacerých vrstvách. Medzi jednotlivé vrstvy je potrebné kolmo podložiť hranoly alebo laty.

Ak nie sú stropné vložky paletované, po roztriedení sa môžu uložiť na rovný podklad domax. 6 vrstiev.

Upozornenia

Počas prvého týždňa tvrdnutia je potrebné betón ošetrovať vlhčením. Pred dažďom, vetrom, slnečným žiarením a mrazom treba čerstvý betón chrániť PVC fóliou alebo celtovinou.

Podperná konštrukcia sa smie odstrániť najskôr po 3 týždňoch. Pri teplotách nižších ako5°C sa musí táto doba predĺžiť v súlade s príslušnými normami.

Za správnu a odbornú realizáciu betónového stropu zodpovedá stavbyvedúci a to aj v prípade, ak pracovník výrobcu poskytne na stavbe, prípadne telefonicky ďalšie vysvetlenia k výkresom skladby, výstuže, skiciam a pod.

Únosnosť stropu je zaručená len pre zaťaženie uvedené vo výkrese skladby.

Zaťaženie od priečok, konštrukcie strechy, schodiska a pod. môže byť na strop vnesené len vtedy, ak bolo pri návrhu stropu staticky zohľadnené.

Pri realizácii je nutné dodržať všetky príslušné technické, právne a bezpečnostné predpisy.

Názov
sklad
Cena s DPH / KS
DP70
STROPNÁ TVÁRNICA 62x25x9 cm
sklad:
Cena s DPH / KS
 
2,04
bez DPH 1,70 €
ST20
STROPNÁ TVÁRNICA 62x25x20 cm
sklad:
Cena s DPH / KS
 
2,64
bez DPH 2,20 €
ST25
STROPNÁ TVÁRNICA 62x25x25 cm
sklad:
Cena s DPH / KS
 
3,12
bez DPH 2,60 €
UH19
STROPNÁ TVÁRNICA 30x19x25 cm
sklad:
Cena s DPH / KS
 
1,68
bez DPH 1,40 €
Názov
Cena s DPH / BM
EN100
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 1,0 m
Cena s DPH / BM
 
10,80
bez DPH 9,00 €
EN120
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 1,2 m
Cena s DPH / BM
 
10,80
bez DPH 9,00 €
EN140
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 1,4 m
Cena s DPH / BM
 
10,80
bez DPH 9,00 €
EN160
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 1,6 m
Cena s DPH / BM
 
10,98
bez DPH 9,15 €
EN180
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 1,8 m
Cena s DPH / BM
 
10,98
bez DPH 9,15 €
EN200
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 2,0 m
Cena s DPH / BM
 
10,98
bez DPH 9,15 €
EN220
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 2,2 m
Cena s DPH / BM
 
11,04
bez DPH 9,20 €
EN240
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 2,4 m
Cena s DPH / BM
 
11,04
bez DPH 9,20 €
EN260
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 2,6 m
Cena s DPH / BM
 
11,76
bez DPH 9,80 €
EN280
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 2,8 m
Cena s DPH / BM
 
11,76
bez DPH 9,80 €
EN300
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 3,0 m
Cena s DPH / BM
 
13,80
bez DPH 11,50 €
EN320
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 3,2 m
Cena s DPH / BM
 
13,80
bez DPH 11,50 €
EN340
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 3,4 m
Cena s DPH / BM
 
14,40
bez DPH 12,00 €
EN360
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 3,6 m
Cena s DPH / BM
 
14,40
bez DPH 12,00 €
EN380
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 3,8 m
Cena s DPH / BM
 
15,60
bez DPH 13,00 €
EN400
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 4,0 m
Cena s DPH / BM
 
15,60
bez DPH 13,00 €
EN420
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 4,2 m
Cena s DPH / BM
 
15,60
bez DPH 13,00 €
EN440
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 4,4 m
Cena s DPH / BM
 
17,40
bez DPH 14,50 €
EN460
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 4,6 m
Cena s DPH / BM
 
19,20
bez DPH 16,00 €
EN480
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 4,8 m
Cena s DPH / BM
 
19,20
bez DPH 16,00 €
EN500
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 5,0 m
Cena s DPH / BM
 
19,20
bez DPH 16,00 €
EN520
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 5,2 m
Cena s DPH / BM
 
20,40
bez DPH 17,00 €
EN540
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 5,4 m
Cena s DPH / BM
 
21,00
bez DPH 17,50 €
EN560
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 5,6 m
Cena s DPH / BM
 
22,80
bez DPH 19,00 €
EN580
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 5,8 m
Cena s DPH / BM
 
22,80
bez DPH 19,00 €
EN600
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 6,0 m
Cena s DPH / BM
 
22,80
bez DPH 19,00 €
EN620
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 6,2 m
Cena s DPH / BM
 
22,80
bez DPH 19,00 €
EN640
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 6,4 m
Cena s DPH / BM
 
22,80
bez DPH 19,00 €
EN660
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 6,6 m
Cena s DPH / BM
 
28,20
bez DPH 23,50 €
EN680
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 6,8 m
Cena s DPH / BM
 
28,20
bez DPH 23,50 €
EN700
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 7,0 m
Cena s DPH / BM
 
28,20
bez DPH 23,50 €
EN720
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 7,2 m
Cena s DPH / BM
 
28,20
bez DPH 23,50 €
EN740
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 7,4 m
Cena s DPH / BM
 
28,20
bez DPH 23,50 €
EN760
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 7,6 m
Cena s DPH / BM
 
28,20
bez DPH 23,50 €
EN780
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 7,8 m
Cena s DPH / BM
 
28,20
bez DPH 23,50 €
EN800
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 8,0 m
Cena s DPH / BM
 
28,20
bez DPH 23,50 €
EN820
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 8,2 m
Cena s DPH / BM
 
28,20
bez DPH 23,50 €
EN840
STROPNÝ NOSNÍK dĺžka 8,4 m
Cena s DPH / BM
 
28,20
bez DPH 23,50 €