Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Všeobecné predajné a dodacie podmienky

Platnosť

Všetky dodávky sa uskutočňujú podľa nasledujúcich podmienok, ktoré nadobúdajú platnosť po predložení objednávky kupujúcim a jej potvrdení predávajúcim, resp. uzavretím kúpnej zmluvy. Dodatočné zmeny sú platné len po písomnom potvrdení zo strany predávajúceho.Ak nie je uvedené inak, predávajúci sa riadi všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Uzavretie zmluvy

Objednávky preberá a zmluvy uzatvára obchodný úsek priamo alebo prostredníctvom poverených osôb – obchodných zástupcov. Zmluva je právoplatne uzavretá ak predávajúci obdržanú objednávku kupujúcemu písomne potvrdí alebo obojstranným podpísaním kúpnej zmluvy, resp. zaplatením zálohovej faktúry.

Kúpna zmluva

Všetky kúpne ceny sú platné, ak nie je písomne dohodnuté inak, z výrobného závodu. Pri dodávkach “ FCO dodacie miesto “ (stavba, sklad kupujúceho) nie je v cene zahrnutá vykládka dodávky. Pri takýchto dodávkach, ak sa tovar prepravuje nákladnými vozidlami, musia byť príjazdové cesty na miesto určenia zjazdné. V prípade, že tomu tak nie je, hradí kupujúci všetky náklady z toho vyplývajúce.Kúpne ceny vychádzajú z cien vstupov (nákladov na výrobu), platných v čase uzavretia zmluvy. Ak kupujúci odoberie tovar v dohodnutom termíne, platí dohodnutá cena, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. V prípade oneskorenia odberu z viny kupujúceho môže byť cena upravená podľa aktuálnych cien vstupov.Ak je tovar dodávaný na paletách, tieto sa finančne zálohujú. Pri vrátení paliet sa bude účtovať 10 % zo zálohy na amortizáciu. Palety po vrátení musia byť roztriedené podľa typov a uložené na seba, nie otáčané do seba.Pri vrátení tovaru kupujúcim (neporušená, originál zabalená paleta) mu budú zúčtované manipulačné poplatky vo výške 15% z predajnej ceny vráteného tovaru, t.j. kupujúcemu bude dobropisovaná hodnota vráteného tovaru znížená o 15%.

Dodacie termíny

Dodacie termíny sa stávajú záväznými: a) písomným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho b) po uhradení zálohovej platby. Splnením termínu dodávky sa rozumie termín expedície dodávky z výrobného závodu (nezahŕňa čas dopravy). Kupujúci si môže uplatňovať nároky za nedodržanie termínu dodávky len v prípade, ak je meškanie v takom rozsahu, že spôsobí kupujúcemu preukázateľnú škodu – finančnú stratu. Zmena termínu dodávky sa môže uskutočniť len po obojstrannej dohode. Ak nedôjde k dohode o náhradnom termíne dodávky, môže ktorákoľvek zo strán od zmluvy odstúpiť.

Termín odberu

Predávajúci bude kupujúcemu rezervovať tovar len do termínu odberu potvrdeného v objednávke, resp. zmluve. V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s odberom dodávky, prechádzajú všetky riziká z toho vyplývajúce na kupujúceho.

Preprava tovaru

Preprava tovaru sa uskutočňuje výhradne na náklady a riziko kupujúceho. V dohodnutých prípadoch môže prepravu zabezpečiť predávajúci. V tomto prípade sú všetky náklady s tým spojené, premietnuté do ceny dodávky. Predávajúci je povinný naložiť a odovzdať tovar v obaloch, ktoré spĺňajú podmienky bezpečnej prepravy a nepoškodenia tovaru.

Reklamácia

Kupujúci je povinný pri odbere dodávky skontrolovať hlavne neporušenosť balenia a množstvo a v prípade zjavných vád tieto ihneď reklamovať. Ak zjavné vady nebudú reklamované do 7 dní odo dňa prevzatia dodávky, právo zo zodpovednosti za vady kupujúcemu zaniká. Pri skrytých vadách kupujúci musí tieto reklamovať neodkladne po zistení, v rámci záručnej lehoty. Reklamácia musí byť písomná.

1. Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie:

 • Reklamácia tovaru musí byť doložená dokumentáciou preukazujúcou vady.
 • Odberateľ je povinný sprístupniť obhliadku a zdokumentovanie reklamovaného tovaru.
 • Reklamácie neoprávňujú kupujúceho k zadržiavaniu platieb za výrobky voči predávajúcemu.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú na výrobku po jeho prevzatí v dôsledku nesprávnej manipulácie s výrobkom.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na výrobku v dôsledku nesprávneho zapracovania / použitia

2. Vybavenie reklamácie:

 • Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o prijatí  reklamácie a poučí kupujúceho o  jeho právach podľa všeobecného predpisu
 • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v  odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, napr. ak sa reklamovaný výrobok posiela na opravu/ analýzu. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia (v prípade zamietnutia reklamácie) alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu iba jedným z týchto spôsobov!

Záruka

Predávajúci preberá záruku za kvalitu tovaru v rozsahu, ktorý je určený príslušnosťou STN a PN pre jednotlivé druhy výrobkov. Záručná doba je 2 roky. Za odchýlky tovaru od vzoriek a prospektov, ktoré boli pri ponuke predložené, ktoré však neovplyvnia účel použitia, predávajúci záruku neposkytuje (výkvety, rozdiel v odtieňoch farby). Kvalitu výrobkov je potrebné skontrolovať pred zabudovaním a zabudovať vždy iba bezchybné výrobky. V prípade, že bude zabudovaný vadný tovar, Premac, spol. s r.o. neuzná reklamáciu ako oprávnenú.

Platba

Platby za dodávky sa uskutočňujú v zmysle dohodnutých platobných podmienok. Potvrdením o platbe prostredníctvom peňažného ústavu je výpis z účtu predávajúceho. Pri meškaní platby má predávajúci možnosť:

 • trvať na okamžitej úhrade dlžnej sumy, pričom pozastaví ďalšie dodávky
 • požadovať úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,05% za každý deň po splatnosti posunúť dodací termín 
 • odstúpiť od zmluvy, pričom z toho vzniknuté náklady znáša kupujúci

Pri odstúpení predávajúceho od zmluvy v prípade, že je vyrobený tovar, ktorý sa nedá predať (osobitné vyhotovenie podľa podkladov kupujúceho), je predávajúci oprávnený hotové, prípadne rozpracované časti dodávky dať kupujúcemu k dispozícii a požadovať ich úhradu.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Predávajúci si ponecháva vlastnícke právo na dodaný tovar až do splnenia všetkých dohodnutých podmienok. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na dodaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny.

Rámcové podmienky

Aby sme zabránili nedorozumeniam a zamedzili zbytočným reklamáciám, prosíme všimnúť si nasledovné upozornenia a rady:

Zámková dlažba a výkvet

Keď sa na čerstvo vyrobenej alebo uloženej betónovej dlažbe už po krátkom čase objaví biely povlak alebo sa na nej objavia škvrny – v odbornom žargóne sa im hovorí výkvety – je to nepríjemná situácia, ktorá po určitom čase sama od seba pominie, ale nepredstavuje žiadny zásadný problém, lebo:

Výkvety sú biele vápenaté zrazeniny, ktoré sa vytvárajú na povrchu betónových výrobkov . Vznikajú vplyvom chemických reakcií v betóne pri nízkej teplote a vysokej vlhkosti . Tento jav je prirodzený a nakoľko sa betón skladá výlučne z prírodných materiálov, musíme s určitým výskytom výkvetov vždy počítať. V žiadnom prípade však neovplyvňujú úžitkové a mechanické vlastnosti betónových produktov. Skúsenosti dokazujú, že sa všetky výkvety pri bežnom používaní plôch postupne strácajú.

Výrobky z betónu

Zámková dlažba sa vyrába z betónu. Betón pozostáva z kameniva, vody a cementu (základné suroviny cementu: oxid hlinitý a vápenec), takže zámkovú betónovú dlažbu môžeme označiť za prírodný produkt. Príčina výkvetov spočíva v jednom zo základných látok – vo vápne. Pri vytvrdzovaní betónu sa nenaviaže celé vápno, čo zapríčiní, že napr. účinkom dažďa pôsobiaceho zhora alebo nahromadenej vody pôsobiacej zdola prenikne do kapilár kocky voda a uvoľní nadbytočné vápno. Takým spôsobom sa vápno po reakcii s oxidom uhličitým zo vzduchu zachytí v podobe ťažko rozpustného vápenca na povrchu betónovej dlaždice. Reakcia sa zviditeľní na zámkovej dlažbe v podobe nepekných bielych škvŕn.
Výkvety samozrejme spôsobuje aj počasie: Pričinením poveternostných vplyvov – dažďa, hmly, snehu, prievanu, horúčavy, zimy – vznikajú slabšie a silnejšie výkvety. Keďže každá dávka betónovej zmesi obsahuje nadbytočné vápno, neexistuje betónový prvok, ktorý nie je náchylný na vytváranie výkvetov. Ich výskyt je teda prirodzený.

Počasie na jednej strane spôsobuje problém s výkvetmi, na druhej strane sa však postará aj o ich zmiznutie. Vápenec, ktorý sa usadil na povrchu dlažby, sa účinkom dažďa a iných poveternostných vplyvov postupne zoderie – výkvety sa zase stratia.

Žiadny betón nekvitne večne. Výkvety dážď spravidla zmyje za jeden až dva roky. Kto nechce tak dlho čakať, môže urobiť nápravu ihneď pomocou zriedenej kyseliny soľnej (1 diel kyseliny soľnej, 5 dielov vody). Má to aj tú výhodu, že z najvrchnejších vrstiev betónu sa zároveň vymyje vápno. Po čistení treba povrch dôkladne opláchnuť dažďovou vodou.

Výkvety treba pochopiť ako niečo, čím skutočne sú životné prejavy výrobku zhotoveného z prírodných surovín.

Po uložení zámkovej dlažby by sa mal materiál na vyplnenie špár ponechať na povrchu v podobe tenkej vrstvy v nasledujúcich troch až štyroch mesiacov. Po prvé treba dbať na to, aby boli špáry stále správne vyplnené a po druhé špárovací piesok podporuje odstraňovanie výkvetov. Výkvety sa preto nedajú uznať ako dôvod na reklamáciu.

Informácie o možnostiach ako sa s výkvetmi do značnej miery vysporiadať, konkrétne postupy pri ich odstraňovaní a rady pre čistenie betónovej dlažby Vám v prípade záujmu poskytnú naši pracovníci predaja.

Rozdiely vo farbe

Farebné zámkové dlažby a betónové výrobky sa vyrábajú z prírodných materiálov, preto sa u nich môžu vyskytnúť menšie alebo väčšie rozdiely vo farebnosti.  Spôsobuje ho kamenivo, ktoré v prírode nie je vždy rovnaké. Odchýlky vo farebnosti podčiarkujú prirodzený vzhľad výrobkov a súčasný stav techniky nedáva možnosť, ako sa im vyhnúť. Okrem toho na výrobkoch rovnakého druhu zhotovených podľa rozličných výrobných postupov, resp. podľa rovnakých postupov, ale nie v rovnakom čase, sa môžu prejaviť rozdiely vo farebnosti. 

Napriek automatizovaným postupom pri výrobe zmesi sa môžu vyskytnúť farebné odchýlky v rámci výrobkov, resp. skupín výrobkov práve na základe rozdielnych výrobných postupov, času výroby, ako aj minimálnej zmeny vlastností východiskových materiálov. Rozdiely nie sú podstatné z hľadiska úžitkovej hodnoty, lebo rozdiely vo svetlosti sa používaním výrobkov a pod vplyvom bežných poveternostných vplyvov zvyčajne vyrovnajú.  Pri pokládke zámkovej dlažby doporučujeme použiť dlaždice z viacerých paliet súčasne.

Pôsobením rôzneho denného svetla sa môžu dlažby a betónové výrobky javiť v jemnej farebnej odlišnosti.

K rozdielom dochádza aj porovnaním skutočných výrobkov s fotografiami v katalógu. Preto Vám pri konečnom rozhodovaní odporúčame pozrieť si naše produkty naživo, pri dennom svetle, na našej výstavnej ploche v Bratislave, vo Zvolene alebo v Košiciach. Zároveň sa môžete oboznámiť s celým našim sortimentom a pri výbere Vám poradia naši pracovníci predaja.

Farebné odchýlky sa preto nedajú uznať ako dôvod na reklamáciu.    

Odlupovanie hrán

Ak sa betónová dlažba ukladá na doraz, vznikajú veľmi úzke špáry, a ak spodná vrstva podložia nie je dostatočne zhutnená, vzniká nebezpečie, že pri vibrovaní a následnom zaťažovaní plochy budú hrany dlaždíc vystavované veľkým tlakom, ktorým ani betóny najvyšších tried a kvalít nie sú schopné odolať. Výsledkom je potom odpŕskanie hrán, čo nie je chyba výrobku, ale chyba pokládky, resp. podložia. Dlaždice sa musia pokladať podľa návodu a technických údajov výrobcu.

Vizuálne posudzovanie dlažby

Vizuálne posudzovanie dlažby sa robí v podmienkach prirodzeného svetla, pozorovateĺ musí stáť vo vzdialenosti 2 m od posudzovaného výrobku, ktorý je uložený na podlahe. Posúdenie plochy na ktorej sa objavia trhliny, odlúpenia resp. farebná nezhoda musí byť zo všetkých štyroch strán.