Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Poligono®

Pokládka zámkovej dlažby Poligono je rovnako jednoduchá, ako pokládka bežných dlažieb. Optické pôsobenie škár je možné ovplyvniť cieleným výberom farebných odtieňov škárovacieho materiálu. Tmavšie farby škár pôsobia výraznejšie, použitie decentnej svetlej škárovacej hmoty zjednotí celkový dojem dlažby ako celku.

Ako položiť dlažbu Poligono

  1. Na vytvorenie okrajov dodávame v každej vrstve dva druhy krajových prvkov (A a B).
  2. Jednoduché položenie základných prvkov. Na základe šesťhrannej mnohouholnej formy sa každý prvok otočí o 120° (vľavo, alebo vpravo) voči vedľajšiemu prvku. Tip: Skupina troch vždy tvorí tvar kvetu.
  3. Tip: Prebytočné okrajové prvky A a B po otočení k sebe opäť tvoria jeden základný prvok. Od okrajového prvku B je iba nutné oddeliť menší segment.

Kladenie dlažby POLIGONO

Dlažbový systém pozostáva z dvanástich základných prvkov, ktoré majú síce všetky rovnaký základný tvar, ale majú rôzne rozmiestnené pohľadové špáry. Obrysy prvkov dlažby vytvárajú šesťhranný formát.
Vďaka prepracovanej polygonálnej geometrii jednotlivých prvkov je pokládka dlažby POLIGONO® rovnako jednoduchá ako pokládka bežných dlažieb. Keď sa jednotlivé základné prvky k sebe priložia vždy v 120°uhle, vytvárajú uzavretú plochu dlažby.

Zhotovenie vrchnej nosnej vrstvy:

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 - 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je max. 1 cm.

Dlažbové lôžko:

Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (frakcia 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom. Pripravte si len toľko dlažby, koľko v ten deň položíte.

Čistenie a údržba:

Povrch plochy čistite nasucho zametaním alebo striekaním vodou. Fľaky očistite špeciálnym prostriedkom (informujte sa u našich pracovníkov). Plochu môžete v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznať.

Uloženie dlažby:

S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej.

Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržiavať pozdĺžny a priečny sklon dlažby ! Jednotlivé tvarovky klaďte na doraz.

Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm). Pri kombinovaní dlažieb rôznych farieb a pri dlažbe s náročnejším vzorom odporúčame postupovať podľa presného plánu.

Pri ukladaní pracujte vždy s viacerými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky. Položená plocha je ihneď pochôdzna.

Škárovanie:

Škárovacia hmota k dlažbe Poligono – drvené kamenivo frakcia 0-4 mm:
Spotreba cca 12 kg/m2

Drvené kamenivo pre dlažbu Poligono, pre profesionálne dotvorenie plochy.
Drvené kamenivo frakcie 0-4 mm na výplň škár, ktorým zvýrazníte nepravidelné tvary jednotlivých prvkov.
- spotreba drveného kameniva je cca 12 kg/m2 (80 kg na vyškárovanie jednej palety dlažby)

Položenú dlažbu zasypte škárovacím materiálom. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.

Vibrovanie:

Celú plochu pozametajte tak, aby škárovací materiál zapĺňal škáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým škárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.

Spôsoby rozmiestnenia škár:

dlažba Poligono

Dlažba Poligono pozostáva z dvanástich základných prvkov, ktoré síce majú rovnaký základný tvar, no majú rôzne rozmiestnené pohľadové špáry. Obrysy prvkov vytvárajú šesťhranný formát.

Dlažba Poligono - plošný vzor

Ukladanie zámkovej dlažby do chodníka

Chodník široký cca 0,95 m, 1.okraj rovný (striedanie KRAJOVÝ PRVOK A, KRAJOVÝ PRVOK B):

  • ideálna šírka pri použití všetkých prvkov z jednej palety, 
  • tento typ chodníka sa môže použiť aj s voľným okrajom,
  • v prípade použitia obrubníkov, treba posledný rad zrezať, šírka chodníka bude 0,95 m.
Uloženie dlažby Poligono - chodník

Príklady rôznych šírok chodníka (násobok 0,23 m):

  • možnosť kombinovať KRAJOVÝ PRVOK A + KRAJOVÝ PRVOK B do ZÁKLADNÉHO PRVKU  a jeho ľubovolné použitie (pri krajovom prvku B treba oddeliť menší segment).
Uloženie dlažby Poligono - chodník

Chodník široký 1,57 m, 2 okraje rovné (jeden okraj KRAJOVÝ PRVOK A, druhý KRAJOVÝ PRVOK B):

  • ideálna šírka pri použití všetkých prvkov z jednej palety
  • pri krajovom prvku B treba oddeliť menší segment.

 

  • vhodnosť použitia chodníka v kombinácii s obdĺžnikovou alebo štvorcovou plochou z dlažby POLIGONO.