Premac spol. s r. o.

Uloženie obrubníkov

Zhotovenie vrchnej nosnej vrstvy a betónového lôžka

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň sa zhotoví pre obrubníky nosná vrstva z ťaženého kameňa alebo štrku zrnitosti 0-32 mm, krorá sa zhutní. Hrúbka sa určí podľa miestnych podmienok a očakávaného zaťaženia.

Na vrchnú nosnú vrstvu sa zhotovuje betónové lôžko (min. C 16/20), zrnitosti 0/8-0/16, konzistencie S1, zarovnané do roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej plochy obrubníkov pri zohľadnení výšky obrubníka.

Uloženie obrubníkov

Ukladanie obrubníkov musí byť vykonané tak, aby plocha betónového lôžka bola zaťažovaná rovnomerne. Kontaktná plocha obrubníkov musí byť pred uložením dôkladne navlhčená. Pri ukladaní je potrebné zabezpečiť, aby sa celá spodná plocha obrubníka dôkladne spojila s betónovým lôžkom. Použite prísadu do betónu na zlepšenie priľnavosti.

Obrubníky sa ukladajú výškovo, smerovo zvisle do lôžka. Na vyrovnanie do požadovanej nivelity používajte smerovú šnúru, drevené, resp. gumové kladivo spolu s dreveným poklepovým hranolom. Ihneď po zarovnaní obrubníka sa po stranách nanáša betónová zmes v sklone cca 45° pre vytvorenie bočnej podpory. Betónovú zmes je potrebné zhutniť prepichovaním, aby sa dosiahlo jej spojenie s lôžkom a priľnutie k obrubníku.

Škárovanie

Obrubníky sa môžu ukladať so škárami, ktorých šírka je 3 až 5 mm. Bez škáry na doraz sa ukladajú spojením na pero a drážku.