Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Uloženie terasových platní

Inštrukcie pre správne uloženie dlažby. Pokládka dlažby zahŕňa vytvorenie nosnej vrstvy, štrkového alebo maltového lôžka, či uloženie na podkladové platničky. 

Zhotovenie vrchnej nosnej vrstvy

Na rastlú, alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrtstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2-3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite.

detail platničky

Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia.

Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť veľmi dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu.

Jej výškový rozdiel je +/-1 cm pri hrúbke cca 10 cm. Vrchná nosná vrstva môže byť tiež ukončená betónovou vrstvou hrúbky 10 cm z prostého alebo vystuženého betónu v závislosti od zaťaženia.

Uloženie do štrkového lôžka

Na vrchnú nosnú vrstvu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (zrnitosť 4/8 mm) v hrúbke 3 až 5 cm.

Dlaždice ukladajte vždy od kraja v smere od hotovej plochy.

Doklepkávaním gumovým kladivom dosiahnete výškové zrovnanie dlaždíc.

Dlaždice neukladajte na doraz, dodržujte špáru min. 3 mm (používajte špárovacie kríže).

Špáry vyplňte špárovacím pieskom (nie maltou) a následne dlaždice dôkladne vyčistite.

Pre dažďovú resp. povrchovú vodu, ktorá cez špáry presiakne do podložia musíte vytvoriť zodpovedajúce odvodnenie (presiakavou vrstvou resp. odvodnením vody mimo plochu).

Plocha je hotová a ihneď pripravená k užívaniu.

Uloženie do maltového lôžka

Maltové lôžko (piesok zrnitosti 0/8 mm s cementom v pomere 4:1) zhotovte s hrúbkou 3 až 5 cm. Dlaždice musíte vkladať do nestvrdnutej malty.

Šírka špár je min. 3 mm. Pri plochách väčších ako 20 m2 je potrebné zhotoviť dilatačné špáry. Špáry po uložení vyplňte špárovacou maltou a dlaždice ihneď vyčistite. Plochu nezaťažujte min. 3 dni!

Uloženie na podkladové platničky

Podkladové platničky rozložte na rovný podkladový betón, umiestnite ich do rohov podľa použitých rozmerov dlaždíc.

Dlaždice sa musia uložiť presne a na tesno. Škáry sa neuzatvárajú!

Povrchová voda, ktorá cez špáry pretečie je po povchu betónu odvádzaná do odvodňovacieho systému. Plocha je ihneď použiteľná.

Veľkoformátové platne, ktorých jeden z rozmerov presahuje 50 cm neodporúčame ukladať na podkladové platničky.

Poznámka: Podrobnejšie informácie nájdete v produktových typových listoch.