Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Žľabovka plytká

Žľabovka plytká sa používa na odvádzanie zrážkových vôd najmä zo spevnených plôch, komunikácií a ciest. 

Žľaby je možné ukladať do betónového alebo štrkového lôžka. Jednotlivé tvárnice sa spoja dorazením nasucho a spoje sa vyšpárujú riedkou cementovou maltou. Po zašpárovaní tvoria tvárnice jednoliaty celok. 
Žľaby je možné ukladať aj do oblúkov. Bez úpravy rezaním je možné vytvárať oblúky pri otvorení špáry max. 10 mm. Pri požiadavke na menšie polomery je nutné tvárnice upraviť rezaním.