Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Právne informácie

Obsah internetovej prezentácie www.premac.sk je chránený autorským právom. Akékoľvek použitie obsahu týchto stránok alebo ich častí, hlavne formou rozmnožovania, rozširovania, spracovania a spojenia s iným dielom je zakázané, s výnimkou užívania pre osobnú potrebu.

Iba so súhlasom spoločnosti Premac, spol. s r.o.

Iné užívanie než pre osobnú potrebu je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Premac, spol. s r.o, prípadne aj autorov autorských diel obsiahnutých na týchto stránkach.

Spoločnosť Premac, spol. s r.o. je jediným oprávneným užívateľom všetkých ochranných známok, log, obsahu, fotografií a označení umiestnených na týchto stránkach. Nič na týchto stránkach nie je možné považovať za poskytnutie licencie či povolenie na užívanie označení akýmkoľvek spôsobom či formou.

Sankcie za porušovanie autorského práva

Následkom porušenia jednotlivých ustanovení Autorského zákona, t.j. následkom porušenia autorského práva, môže byť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky vydanie rozhodnutia:

  1. v občianskoprávnom konaní, na zdržanie sa akéhokoľvek ďalšieho používania diela, nariadenie vymazania či odovzdania nelegálnych kópií a samozrejme do úvahy pripadá aj rozhodnutie o zaplatení náhrady spôsobenej škody (jednak materiálnej, ale aj nemateriálnej ujmy), či vydanie bezdôvodného obohatenia získaného z takéhoto nelegálneho používania diela.
  2. v trestnoprávnom konaní. Trestný zákon  v § 283 vymedzuje objektívnu stránku trestného činu porušovania autorského práva. Objektívnou stránkou tohto trestného činu je konanie, ktorým je neoprávnené zasiahnutie do zákonom chránených práv k autorskému dielu. Neoprávneným zásahom sa rozumie najmä privlastnenie si autorstva k dielu a akékoľvek uverejnenie diela bez súhlasu autora, prípadne s jeho súhlasom, avšak so zmenami v diele, na ktoré autor nedal súhlas, ale aj použitie diela tak, že to znižuje jeho umeleckú hodnotu.