Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Premac, spol. s r.o. (ďalej len„VOP“) upravujú vzťah spoločnosti Premac, spol. s r.o. (ďalej len„predávajúci“) a jeho zákazníkov (ďalej len „kupujúci“) pri predaji výrobkov predávajúceho.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ktorý vznikol na základe Rámcovej kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, kúpno-predajnej zmluvy a/alebo potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim (ďalej len „zmluva“),predmetom ktorej je predaj dlažby, tvárnic a ostatných betónových výrobkov(ďalej len „tovar“) a poskytnutie s tým súvisiacich služieb ako napr.doprava a vykládka tovaru (ďalej len „služby“).
1.2 Predmetom zmluvy je najmä povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar,odovzdať doklady k tovaru a previesť vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.
1.3 Predmetom zmluvy je najmä povinnosť kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
1.4 Zmeny a dodatky k zmluve a VOP sú platné, len ak sú vykonané v písomnej forme. Doručenie emailom sa tiež považuje za písomnú formu.

2. Druh,akosť, množstvo, čas dodania

2.1 Za právoplatne uzavretú sa považuje iba zmluva uzavretá písomne v súlade s bodom 1.1 týchto VOP; v opačnom prípade predávajúcemu nevzniká povinnosť dodania tovaru a/alebo služieb.
2.2 Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, druhu, akosti, balení a v termíne tak ako určuje zmluva a tieto VOP.
2.2 Špecifikáciu požadovaného tovaru a služieb uvedie kupujúci v objednávke zaslanej predávajúcemu. Objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti: druh a množstvo tovaru, dohodnutú kúpnu cenu, konkrétny termín a miesto dodania, určenie osoby oprávnenej za kupujúceho prevziať tovar, špecifikáciu služieb a obmedzenia dopravy v prípade objednávky vrátane dopravy a vykládky.2.3 V prípade prijatia objednávky zašle predávajúci kupujúcemu jej potvrdenie. Kupujúci je povinný v lehote do 24 hodín od obdržania potvrdenia objednávky ho skontrolovať a pokiaľ v danej lehote nezašle predávajúcemu nesúhlas alebo odmietnutie, považuje sa to za prijatie potvrdenia objednávky kupujúcim bez výhrad  a spôsobom právoplatného uzavretia zmluvy v súlade s bodom 1.1 týchto VOP.
2.4 Sortiment jednotlivých druhov (názvov) tovaru je uvedený v zmluve alebo na internetovej stránke predávajúceho www.premac.sk.
2.5 Kvalitatívne tovar zodpovedá platným technickým normám a ostatným zákonným požiadavkám. Na požiadanie kupujúceho predávajúci predloží kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny tovaru príslušný certifikát preukázania zhody vydaný príslušnou autorizovanou osobou alebo protokol o kontrolnej skúške tovaru.
2.6 Kupujúci má nárok na odobratie tovaru a služieb len po dobu 14 kalendárnych dní od termínu odberu uvedeného v potvrdení objednávky. Ak si kupujúci napriek výzve predávajúceho tovar v danej lehote neprevezme, na základe vlastného uváženia predávajúceho buď stráca nárok na jeho dodanie, alebo je predávajúci oprávnený tovar odoslať, alebo ho uložiť vo svojom sklade, vo verejnom sklade, alebo u tretej osoby, avšak vždy na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho. Povinnosť predávajúceho tovar dodať sa považujú týmto za splnené a kupujúci je povinný uhradiť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy a týchto VOP.
2.7 Akékoľvek predbežné rokovania a korešpondencia týkajúce sa obsahu zmluvy sa uzavretím zmluvy stávajú neplatnými. Údaje uvedené v prospektoch, katalógoch, návodoch alebo letákoch sa považujú za právne irelevantné a nie sú súčasťou obsahu zmluvy. Akékoľvek podmienky alebo požiadavky kupujúceho sú akceptované predávajúcim len vtedy, ak je to výslovne uvedené v zmluve. Aktuálne  ponuky predávajúceho sú z hľadiska určenia obsahu zmluvy nezáväzné a majú informatívny charakter, pokiaľ tonie je priamo v ponuke uvedené inak. Ak v ponuke nie je uvedený žiadny iný návrh, jej platnosť končí  mesiac  po jej odoslaní.
2.8 Zmluvy, na základe ktorých sa už  tovar vyrobil, alebo sa s jeho výrobou už začalo, nie je možné  zo strany kupujúceho  vypovedať.

3.Miesto dodania, spôsob dodania

3.1 Dodanie tovaru sa uskutoční jeho daním k dispozícii na príslušnej prevádzke predávajúceho (FCA Incoterms 2010).
Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na doprave tovaru na určené miesto dodania (CPT, DAP Incoterms 2010); predávajúci poskytne v takom prípade dopravu a vykládku sám alebo prostredníctvom svojich zmluvných dopravcov.
3.2 Potrebné údaje a požiadavky týkajúce sa odberu objednaného tovaru (najmä jeho množstvo, druh a termín nakládky) zašle kupujúci emailom vopred;  musia byť v súlade so zmluvou a vo forme požadovanej predávajúcim (ďalej len „dopravné dispozície“). Kontaktné údaje pre odber tovaru a zadávanie dopravných dispozícií sú uvedené v zmluve.
3.3 V prípade, ak odber tovaru z expedičných miest predávajúceho vykonáva kupujúci vlastnou dopravou resp. svojim zmluvným dopravcom, je povinný zabezpečiť v priestoroch predávajúceho dodržiavanie platných právnych predpisov, najmä predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, dopravných predpisov a interných predpisov predávajúceho o bezpečnosti a obsluhe zariadení a o pohybovaní sa v priestoroch predávajúceho.
3.4 V prípade odmietnutia kupujúceho resp. jeho zmluvného dopravcu oboznámiť sa s internými predpismi predávajúceho, je predávajúci oprávnený neumožniť vstup takejto osobe do priestorov predávajúceho. V prípade porušenia právnych alebo interných predpisov kupujúcim a/alebo jeho zmluvným dopravcom,je predávajúci oprávnený takúto osobu dať vyviesť/vykázať z priestorov predávajúceho a/alebo odmietnuť nakládku tovaru a/alebo termín dodávky primerane posunúť a/alebo v nakládke pokračovať až po vykonaní nápravy,resp. pristavení vhodného vozidla.
3.5 V prípade dopravy tovaru kupujúcim alebo jeho zmluvným dopravcom je kupujúci povinný zabezpečiť pred výjazdom z prevádzky očistenie vozidla a v prípade znečistenia komunikácie je povinný bezodkladne toto znečistenie odstrániť. Ak sa tak nestane, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré predávajúci vynaložil na odstránenie tohto znečistenia.
3.6 Dokladom potvrdzujúcim prevzatie tovaru je najmä dodací list, nákladný list alebo iný obdobný dokument.
3.7 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru.
3.8 Prevzatie tovaru potvrdzuje oprávnený zástupca kupujúceho uvedený v zmluve,alebo v dopravných dispozíciách; v prípade jeho neprítomnosti je tovar dodaný jeho odovzdaním ktorémukoľvek pracovníkovi prítomnému na mieste dodania (CPT, DAP) alebo šoférovi vozidla (FCA).
3.9 V prípade že predávajúci zodpovedá za dopravu tovaru na miesto dodania, je kupujúci povinný zabezpečiť vhodné podmienky na jeho plynulé vyloženie. V opačnom prípade, sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za každú začatú hodinu predĺženia nad obvyklý čas vykládky stojné vo výške a podľa podmienok uvedených v cenníku. V prípade, že nebude vôbec možné, aby vozidlo predávajúceho došlo na miesto dodania alebo v prípade nevyloženia celého množstva tovaru, sa povinnosť predávajúceho tovar dodať považuje týmto za splnenú;predávajúci má nárok na náhradu vynaložených nákladov (najmä uskladnenie tovaru a dopravu)  a kupujúci je povinný uhradiť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy a týchto VOP.
3.10 Vykládku tovaru zabezpečuje kupujúci, ak nebolo v zmluve alebo dopravných dispozíciách dohodnuté inak.

4.Balenie tovaru

4.1 Tovar je kupujúcemu dodávaný v štandardnom balení na rôznych typoch paliet, ktoré sú účtované kupujúcemu v cene uvedenej v cenníku.
4.2 Predávajúci sa zaväzuje spätne odkúpiť od kupujúceho nepoškodené palety za rovnakú cenu zníženú o 10% za amortizáciu počas nasledujúcich 3 mesiacov od príslušnej dodávky tovaru, maximálne však v takom množstve, v akom boli kupujúcemu vyfakturované. Po tejto lehote predávajúci nie je povinný tieto palety odkúpiť.
4.3 Nárok kupujúceho na odkúpenie paliet predávajúcim musí byť zdokladovaný kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom, resp. iným dodacím dokladom.
4.4 Za nepoškodené sa nepovažujú najmä také palety, ktoré majú aspoň jednu z nasledovných vád: jedna z dosiek alebo zvlakov chýba, je šikmo alebo zlomená; krajné dosky ložnej alebo opornej podlahy sú odštiepené tak, že je vidieť na jednej doske dva a viac spojovacích klincov alebo na viac doskách jeden alebo viac spojovacích klincov; jeden alebo viac hranolčekov chýba, je zlomený alebo odštiepený tak, že je viditeľných viac ako jeden spojovacích klincov; podstatné značky chýbajú alebo sú nečitateľné; paleta má neprípustné diely (najmä slabé, úzke, krátke dosky alebo hranolčeky, neskosené hrany alebo rohy); celkový stav paliet je zjavne zlý (najmä napuchnuté a hnilé prvky, odštiepenie na viacerých doskách alebo zvlakoch); je zjavne narušená celková pevnosť a stabilita paliet; palety sú tak znečistené, že môže dôjsť k znečisteniu tovaru na ňom. Palety pri vrátení musia byť roztriedené podľa typov a uložené na seba, nie otáčané do seba.
4.5 Palety sú pri vrátení kupujúcim kontrolované a preberané na sklade predávajúceho ním povereným pracovníkom. Palety neuznané za nepoškodené si môže kupujúci spätne prevziať do 10 dní od dátumu ich vrátenia. Po márnom uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený palety na náklady kupujúceho zlikvidovať.
4.6 Predávajúci môže umožniť kupujúcemu vrátenie nepoužitého tovaru a v pôvodnom neporušenom balení na palete za poplatok a v súlade s podmienkami uvedenými v cenníku.

5. Ceny tovaru a služieb

5.1 Kúpne ceny tovaru a služieb dodávaných a poskytovaných predávajúcim sú uvedené v zmluve a vychádzajú z cenovej ponuky vypracovanej predávajúcim pre konkrétny projekt/stavbu alebo z aktuálne platného predajného cenníka (ďalej len „cenník“).
5.2 Cenník platí len po dobu v ňom uvedenú. Platnosť cenníka končí oznámením nového cenníka, ktorý jeho oznámením kupujúcemu nahrádza pôvodný cenník, pokiaľ nie je v novom cenníku určený neskorší dátum platnosti/účinnosti.
5.3 Kúpne ceny sú platné len po dobu uvedenú v zmluve a v prípade, že tam doba nie je uvedená, tak po dobu 14 kalendárnych dní od termínu odberu uvedeného v zmluve.
5.4 Ak nie je dohodnuté inak, kúpne ceny sú uvedené bez DPH a k týmto cenám bude účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov.
5.5 V kúpnej cene tovaru dohodnutej pri doložke CPT/DAP je zahrnutá doprava tovaru na jedno miesto dodania určené kupujúcim bez ohľadu na prepravované množstvo. V cene tovaru nie sú zahrnuté žiadne ďalšie poplatky (napr. stojné pri vykládke,  vykládka tovaru); tieto sa účtuje samostatne vo výške a v súlade s podmienkami uvedenými v cenníku.5.6V prípade zrušenia dodávky už naloženého alebo prepravovaného tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu vzniknuté náklady, a to najmä náklady na dopravu (zbytočný výjazd), nakládku tovaru a vyloženie tovaru.

6.Platobné podmienky

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu bezhotovostným prevodom vopred pred dodaním tovaru na základe zálohovej faktúry pokiaľ nie je dohodnuté v zmluve inak.
6.2 Ak je kupujúci v omeškaní s platením kúpnej ceny alebo iného peňažného plnenia vzniknutého na základe zmluvy alebo VOP, je predávajúci oprávnený:
a) požadovať od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 %z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania,
b) okamžite zastaviť dodávky tovaru a služieb,
c) odstúpiť od jednotlivej alebo od všetkých zmlúv.
6.3 Kupujúci môže vrátiť faktúru do dňa splatnosti k oprave, resp. doplneniu:
a)  ak faktúra obsahuje nesprávne údaje, alebo
b)  ak na faktúre chýbajú náležitosti podľa platných právnych predpisov.
6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ kupujúci písomne neoznámi predávajúcemu v lehote splatnosti faktúry, že nesúhlasí s fakturovanou sumou, bude sa to považovať za uznanie fakturovanej sumy bez výhrad.
6.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že kupujúci neodoberie tovar v dohodnutých termínoch a množstvách podľa zmluvy alebo zaslaných dopravných dispozícií.
6.6 Zmluvné strany sa dohodli,že predávajúci nie je povinný dodávať kupujúcemu tovar a služby tiež v prípade,ak predávajúci má voči kupujúcemu akékoľvek(aj z iných zmluvných vzťahov) neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti
6.7 Predávajúci je oprávnený započítať si akúkoľvek svoju pohľadávku voči kupujúcemu vyplývajúcu zo zmluvy alebo týchto VOP s akoukoľvek (aj z iných zmluvných vzťahov) pohľadávkou kupujúceho voči predávajúcemu.
6.8 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade zníženia ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti nebude predávajúci opravovať základ dane a daň v zmysle § 25 ods. 6 z. č. 222/2004 Z.z. o DPH.
6.9 Ak prepravu tovaru zo SR do iného členského štátu vykoná kupujúci alebo zabezpečí kupujúci inou osobou, je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu potvrdenie o prevzatí tovaru v inom členskom štáte najneskôr do 3 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru od predávajúceho.V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený vyfakturovať kupujúcemu príslušnú sadzbu DPH podľa platných právnych predpisov.
6.10 Kupujúci môže udeliť predávajúcemu súhlas s elektronickou fakturáciou, kde si upravia podmienky vystavovania a doručovania faktúr, ktoré majú prednosť pred zmluvou a týmito VOP.

7.  Zodpovednosťza vady  a reklamácie

7.1 Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov od jeho dodania.V prípade predaja tovaru označeného ako „2. trieda“ alebo „dopredaj“ sa tovar predáva za zníženú cenu a bez nároku na reklamáciu z dôvodu, že ide o tovar s rôznymi vadami a na takýto tovar sa záruka nevzťahuje.
7.2 Reklamácia tovaru musí obsahovať podrobný popis vád, množstvo vadného tovaru a musí byť doložená fotodokumentáciou preukazujúcou vady tovaru. Kupujúci je povinný do vybavenia reklamácie umožniť predávajúcemu obhliadku a odber vzoriek reklamovaného tovaru.
7.3 Pri dodávkach tovaru nie je možné reklamovať odchýlky od deklarovanej hmotnosti do+/– 5% na jednu dodávku.
7.4 Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať reklamovaný tovar určený na vrátenie alebo kúpnu cenu resp. jej časť pre akékoľvek protinároky alebo tieto protinároky jednostranne započítavať, a to vrátane nárokov z uplatnených reklamácií. Strata alebo poškodenie tovaru, ani uplatnená reklamácia nezbavujú kupujúceho povinnosti zaplatiť kúpnu cenu.
7.5 Kupujúci je povinný pri odbere tovaru tovar skontrolovať a viditeľné vady ihneď pri preberaní tovaru zaznačiť do dodacieho listu, hlavne neporušenosť balenia (vrátane poškodenia paliet), množstvo a farebnosť a v prípade zjavných vád tieto ihneď reklamovať. Ak zjavné vady nebudú reklamované do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru,právo zo zodpovednosti za vady kupujúcemu zaniká. Pri skrytých vadách kupujúci musí tieto reklamovať neodkladne po zistení v rámci záručnej doby.
7.6 Predávajúci nezodpovedá za zhoršenie kvality tovaru najmä v týchto prípadoch:
a) nesprávne zapracovanie, manipulácia, uplatnenie nevhodných pracovných postupov alebo iné nesprávne použitie (napr. na iné ako určené účely); každý tovar má v typovom liste dostupnom na internetovej stránke predávajúceho www.premac.sk špecifikovanú vhodnosť použitia a spôsob zapracovania; nedodržanie daných postupov môže viesť k zamietnutiu reklamácie;
b) farebná odlišnosť alebo farebné odchýlky; farebné zámkové dlažby a ostatné betónové tovary sa vyrábajú z prírodných materiálov; rozdiely vo farebnosti môžu byť zapríčinené ako vstupnými prírodnými materiálmi (napr. kamenivo), tak aj rozdielnym časovým obdobím výroby daných tovarov; pre minimalizovanie odchýlky v jemnej farebnej odlišnosti sa odporúča tovar pokladať z viacerých paliet súčasne; kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru, ale aj pred jeho položením a zapracovaním skontrolovať farbu tovaru; v prípade, že farebná odlišnosť nespĺňa očakávania, môže  kupujúci tovar vrátiť predávajúcemu v pôvodnom nepoškodenom stave v súlade s bodom4.6 týchto VOP najneskôr do 30 dní od jeho kúpy;
c) výkvety;výkvety sú biele vápenaté zrazeniny, ktoré sa vytvárajú na povrchu betónových tovarov;vznikajú vplyvom chemických reakcií pri zretí betónu; výkvet nemá vplyv na technické vlastnosti tovaru; na základe noriem výkvet primárny a sekundárny nieje predmetom reklamácie;
d) vizuálne defekty; na základe internej kontroly sú všetky tovary kontrolované v súlade s limitmi vzhľadu (internou smernicou predávajúceho); v prípade preukázateľných vizuálnych nezhôd tovarov sa na základe limitov a v súlade s normou  prehodnocuje daný stav nezhody, jej hraničné hodnoty, vplyv na funkciu a celkový stav poškodenia tovaru; v zmysle platných noriem vizuálne posudzovanie tovaru sa robí v podmienkach prirodzeného svetla,pozorovateľ musí stáť vo vzdialenosti 2 m od posudzovaného tovaru uloženého na podlahe;
7.7 Poverený zamestnanec predávajúceho pri obhliadke reklamovaného tovaru spolu s kupujúcim preverí a vyhodnotí oprávnenosť reklamácie. Prvotný návrh na vysporiadanie reklamácie sa určí pri obhliadke reklamovaného tovaru. Následne sa návrh na vysporiadanie reklamácie zasiela do sídla predávajúceho na posúdenie reklamačným tímom, ktorý vyhodnotí celkovú oprávnenosť reklamácie a oznámi kupujúcemu finálny spôsob vysporiadania reklamácie.

8.Vyššia moc

8.1 Predávajúci garantuje v zmluve a v týchto VOP dohodnuté podmienky s výnimkou nepredvídaných okolností vyššej moci nezávislých od vôle predávajúceho, ktoré znemožnia ich dodržanie alebo učinia ich dodržanie neprimerane komplikovaným. K takýmto okolnostiam patria najmä vojna, vyhlásená i nevyhlásená, občianske vojny, vzbury a revolúcie, pirátske činy a sabotáže,prírodné katastrofy, explózie, požiare, zničenie strojov, výrobní a/alebo iných zariadení, zničenie alebo strata počas dopravy alebo uskladnenia, zákaz exportu/importu, meškania na strane subdodávateľa, nedostatok základného materiálu, paliva prepravných kapacít, bojkoty, štrajky a embargá každého druhu, obsadenie závodov a ich pobočiek, ktoré nastalo v podniku predávajúceho,výrobcu, resp. jeho subdodávateľov; zásahy úradov štátu.
8.2 Vylúčenie zodpovednosti je účinné len po dobu, po ktorú vyššia moc resp. jej následok trvá. Ak vyššia moc bráni predávajúcemu plniť podmienky zmluvy, má právo primerane predĺžiť termín dodávky.
8.3 Ak vyššia moc trvá viac ako  3 mesiace, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpiť od zmluvy, jednotlivej potvrdenej objednávky resp. jej časti bez ďalších nárokov a nebudú sa uplatňovať žiadne sankcie z neplnenia.

9.Záverečné ustanovenia

9.1 Ak nie je v zmluve stanovené inak, zmluva a VOP sa spravujú a riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
9.2 Tieto VOP sú súčasťou  každej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim  na jednej strane a kupujúcim (fyzickou alebo právnickou osobou) na druhej strane, pričom v prípade rozporu má prednosť zmluva.
9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti (vrátane faktúr) doručované medzi zmluvnými stranami v súvislosti so zmluvou alebo VOP sa budú doručovať na aktuálne adresy ich sídiel (resp. miest podnikania) uverejnené v obchodnom (živnostenskom) registri na internete alebo na adresy uvedené v zmluve, pokiaľ si neoznámia zmenu adries.
9.4 Všetky písomnosti doručované medzi zmluvnými stranami v súvislosti so zmluvou alebo VOP sa budú považovať za doručené najneskôr uplynutím tretieho dňa odo dňa ich odoslania doporučene na dohodnutú adresu,  a to bez ohľadu na to, či sa adresát o písomnosti dozvedel alebo či sa písomnosť dostala do dispozície adresáta. V prípade, že dôjde k prevzatiu písomnosti adresátom pred uplynutím tretieho dňa, považuje sa za deň doručenia tento skorší deň prevzatia písomnosti adresátom. Faktúry nie je potrebné zasielať doporučene. V prípade zasielania emailom sa za deň doručenia považuje dátum odoslania.
9.5 Kupujúci podpisom na zmluve udeľuje predávajúcemu právo na zverejnenie obchodného mena kupujúceho a skutočnosti, že kupujúci je v zmluvnom vzťahu s predávajúcim, vrátane názvu projektu (bez zverejnenia konkrétnych podmienok zmluvného vzťahu), na účely vykonávania marketingových činností predávajúceho.
9.6 Kupujúci podpisom na zmluve vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými protikorupčnými, protimonopolnými právnymi predpismi a predpismi upravujúcimi pranie špinavých peňazí (spoločne ako “protikorupčné právne predpisy¨) a právnymi predpismi trestného práva, a že ich bude dodržiavať.
9.7 Predávajúci podpisom na zmluve potvrdzuje, že s kupujúcim uzavrel zmluvu výslovne s tým, že nebudú porušené žiadne protikorupčné právne predpisy alebo predpisy trestného práva. Akékoľvek porušenie týchto povinností kupujúcim sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, ktoré predávajúceho oprávňuje kedykoľvek odstúpiť od zmluvy s okamžitým účinkom.
9.8 Informácie o spracúvaní osobných údajov:
Predávajúci ako prevádzkovateľ týmto poskytuje kupujúcemu a fyzickým osobám, ktoré sú jeho kontaktnými osobami (ďalej len „dotknutá osoba“) nasledovné informácie podľa §20 z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:
Prevádzkovateľ: predávajúci, email: premac@premac.sk
Účel spracúvania: plnenie zmluvy, starostlivosť o kupujúceho ako zákazníka
Právny základ spracúvania: plnenie zmluvy, oprávnené záujmy
Kategórie spracúvaných osobných údajov: kontaktné údaje (najmä meno, priezvisko, titul,pracovné zaradenie, email, telefón, ident. údaje kupujúceho)
Kategórie príjemcov: spoločnosti patriace do skupiny CRH pôsobiace v Slovenskej republike, Maďarsku a Rakúskej republike
Doba uchovávania/kritériá na jej určenie: trvanie účelu, kalendárny rok v registratúre organizačného útvaru, úložná doba podľa registratúrneho poriadku a plánu, archív v prípade trvalej dokumentárnej hodnoty
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: marketingové aktivity ako napr. prieskum spokojnosti,zákaznícke stretnutia, súťaže, propagácia produktov a značky CRH
Práva dotknutej osoby: právo na prístup k osobným údajom, na opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracúvania, na namietanie spracúvania, na prenosnosť osobných údajov, na podanie sťažnosti a návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov
Zdroj osobných údajov: kupujúci, verejne prístupné zdroje
Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie sa nevykonáva.
9.9 Predávajúci a kupujúci súhlasia, že všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy a týchto VOP, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie,budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jej základných vnútorných právnych predpisov.Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.Spor bude rozhodnutý v písomnom konaní vedenom v slovenskom jazyku jedným rozhodcom určeným týmto súdom.
9.10 Tieto VOP a zmluva sa riadia slovenským právom. V prípade viacerých jazykových verzií týchto VOP alebo zmluvy, má vždy prednosť znenie VOP a zmluvy v slovenskom jazyku.
9.11 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom: 01.01.2019.

Všeobecné obchodné podmienkyVšeobecné obchodné podmienky
Súbor na stiahnutie