Premac spol. s r. o.

Opatrenia v našich prevádzkach v súvislosti s COVID-19

Vážení obchodní partneri a zákazníci,
v súvislosti s mimoriadnou situáciou a v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu COVID-19 ako aj v záujme ochrany zdravia Vás a našich zamestnancov, Vás informujeme o opatreniach v našich prevádzkach.

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a účinnosťou vyhlášky 263/2021 ÚVZ SR sme s  platnosťou  od 29.11.2021  rozhodli prijať nasledovné  preventívne opatrenia, ktorých cieľom je v maximálnej miere eliminovať riziko šírenia vírusu COVID-19 . Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o ich dôsledné dodržiavanie:

Žiadame našich dodávateľov, aby až do odvolania striktne dodržiavali všetky preventívne hygienické opatrenia:

  • Max. počet osôb v interiéry 1 na 25m2
  • Prekrytie tváre ochrannou maskou typu FFP2 alebo KN95 vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzok spoločnosti PREMAC
  • Používať dezinfekciu
  • Riadiť sa pokynmi poverenej osoby /pracovníka SBS/  alebo zamestnanca  spoločnosti PREMAC

Riadime sa v zmysle vyhlášky 263 /2021 UVZ SR režimom OTP - všetky osoby musia pri vstupe do prevádzky spoločnosti PREMAC predložiť  pri kontrole na vyzvanie  podľa § 1 Vyhlášky 263/2021 UVZ SR doklady – o očkovaní proti vírusu COVID 19, doklad o prekonaní vírusu nie staršom ako 180 dní, doklad o negatívnom teste Rt-PCR/LAMP alebo  AG na COVID-19 nie staršom ako 7 dní. V prípade usmernenia a metodiky vydanej MH SR pre testovania  zamestnávateľom, sa platnosť testu bude meniť na 72 hod. RT Pcr /LAMP resp 48 hod AG. Osobám, ktoré sa nepreukážu uvedenými dokladmi, nebude umožnené vstúpiť do prevádzok spoločnosti PREMAC za účelom návštevy, nakládky alebo vykládky tovaru, servisu, údržby a oprave,

Osoby s príznakmi nachladnutia resp. chrípky, osoby pozitívne prip. v karanténe majú prísny zákaz vstupu na naše prevádzky!

Vyššie uvedené opatrenia platia aj pre vodičov nákladnej dopravy, ktorí zabezpečujú dodávky vstupných materiálov  na naše prevádzky. Pre urýchlenie kontrol pri opakovaných dodávkach  žiadame o zaslanie zoznamu vodičov a ich bezinfekčnosti.

Informujte o týchto skutočnostiach všetky dotknuté osoby -  potencionálnych  zákazníkov, vedúcich stredísk, obchodníkov, manažérov logistiky, dopravcov.

K uvedeným opatreniam sme sa pristúpili  po dôkladnom zvážení situácie a platných nariadení , keďže si uvedomujeme zodpovednosť za zdravie nielen našich zamestnancov, ale aj ich rodinných príslušníkov a našich obchodných partnerov. Verím, že aj vďaka týmto opatreniam sa nám podarí eliminovať riziko prenosu vírusu COVID-19.

Expedícia tovaru pokračuje podľa naplánovaných dopráv a bez zmeny v štandardnom procese v otváracích hodinách.

Výroba pokračuje vo všetkých troch prevádzkach bez obmedzení.

Radi Vám poradíme telefonicky alebo e-mailom.
Kontakty na regionálnych obchodných zástupcov: https://www.premac.sk/kontakt/regionalni-obchodni-zastupcovia/

Ďakujeme, že v záujme zdravia nás všetkých rešpektujete a dodržiavate všetky platné nariadenia.