Premac spol. s r. o.

Žľabová tvárnica

Spôsob uloženia žľabovej tvárnice

Žľabové tvárnice je možné ukladať do betónového alebo štrkového lôžka. Jednotlivé tvárnice sa spoja dorazením nasucho a spoje sa vyškárujú riedkou cementovou maltou. Po zaškárovaní tvoria tvárnice jednoliaty celok.

Tvárnice je možné ukladať aj do oblúkov. Bez úpravy rezaním je možné vytvárať oblúky pri otvorení škáry max. 10 mm. Pri požiadavke na menšie polomery je nutné tvárnice upraviť rezaním.