Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Siko®

Spôsob kladenia dlažby Siko 20

S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej.

Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržiavať pozdĺžny a priečny sklon dlažby!

Jednotlivé tvarovky neklaďte na doraz, dodržujte špáru 2-3 mm. Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm).

Vrchná nosná vrstva

Súčiniteľ filtrácie materiálu nosnej vrstvy musí byť kf ≥ 5,4 x 10-5m.s-1

Na rastlú  alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 - 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite.

Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je +- 1 cm.

Pokládka zámkovej dlažby do dlažbového lôžka

Súčiniteľ filtrácie materiálu dlažbového lôžka musí byť kf ≥ 5,4.10-5 m.s-1

Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (frakcia 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm.

Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo.

Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom. Pripravte si len toľko dlažby, koľko v ten deň položíte.

Špárovanie

Pokládka dlažieb sa ukončí špárovaním a vibrovaním.

Špáry, resp. vsakovacie drážky musia byť vyplnené špárovacím materiálom frakcie ≥ 2/5 mm. Používajte kamenivo bez jemných a prachových častíc.

Drenážne komôrky na spodnej strane budú pri tom čiastočne zaplnené, čo však nemá žiadny vplyv na vsakovaciu schopnosť dláždenej plochy.

Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.

Konečná úprava

Po zvibrovaní celú plochu znova zasypte špárovacím materiálom a plochu môžete hneď užívať. Ak je to možné špárovací materiál ponechajte na ploche 2 – 3 týždne a nakoniec ho ešte raz povmetajte do špár.

Vibrovanie

Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál vypĺňal špáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere.

Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.

Čistenie a údržba dlažby

Povrch plochy čistite nasucho zametaním alebo striekaním vodou. Fľaky očistite špeciálnym prostriedkom (informujte sa u našich pracovníkov).

Plochu môžete v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznať.

Spôsob kladenia dlažby Siko