Premac spol. s r. o.

Siko®

Uloženie dlažby

Pracovný postup

S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržiavať pozdĺžny a priečny sklon dlažby! Jednotlivé tvarovky neklaďte na doraz, dodržujte špáru 2-3 mm. Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm).

Vytvorenie vrchnej nosnej vrstvy
Súčiniteľ filtrácie materiálu nosnej vrstvy musí byť kf ≥ 5,4 x 10-5 m.s-1
Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 - 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je +/- 1 cm.

Pokládka dlažby do dlažbového lôžka
Súčiniteľ filtrácie materiálu dlažbového lôžka musí byť kf ≥ 5,4.10-5 m.s-1
Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (frakcia 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom. Pripravte si len toľko dlažby, koľko v ten deň položíte.

Škárovanie
Pokládka dlažieb sa ukončí škárovaním a vibrovaním. Škáry, resp. vsakovacie drážky musia byť vyplnené škárovacím materiálom frakcie ≥ 2/5 mm. Používajte kamenivo bez jemných a prachových častíc. Drenážne komôrky na spodnej strane budú pri tom čiastočne zaplnené, čo však nemá žiadny vplyv na vsakovaciu schopnosť dláždenej plochy. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.

Konečná úprava
Po zvibrovaní celú plochu znova zasypte škárovacím materiálom a plochu môžete hneď užívať. Ak je to možné škárovací materiál ponechajte na ploche 2 – 3 týždne a nakoniec ho ešte raz povmetajte do škár.

Vibrovanie
Celú plochu pozametajte tak, aby škárovací materiál vypĺňal škáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým škárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.

Čistenie a údržba dlažby
Povrch plochy čistite nasucho zametaním alebo striekaním vodou. Fľaky očistite špeciálnym prostriedkom. Plochu môžete v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznať.

Vzory uloženia dlažby

Jednotlivé formáty dlažby City® sa kladú rovnobežne. Je nutné dbať na to, aby nevznikali žiadne súvislé vertikálne škáry.

Betónová dlažba Siko®Betónová dlažba Siko®
Vzor uloženia