Premac spol. s r. o.

Priekopová tvárnica

Spôsob uloženia priekopovej tvárnice

Tvárnice sa ukladajú na rastlú zeminu, na štrkopieskový podsyp alebo na betónový podklad. Spojenie jednotlivých tvárnic sa vykoná dorazením nasucho, spoje sa vyškárujú riedkou cementovou maltou. Bez úpravy rezaním je možné vytvárať oblúky pri otvorení špáry max. 10 mm. Pri požiadavke na menšie polomery je nutné tvárnice upraviť rezaním.