Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Klasiko® 6/8

Uloženie dlažby Klasiko

Vzory na ploche je možné vytvárať kombinovaním farebných tvaroviek. Samotný tvar dlažby poskytuje výrazné architektonické členenie plochy.
Vzory kladenia sú podrobne uvedené v Technickej príručke vzorov uloženia dlažieb. 

Vrchná nosná vrstva

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 - 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je
± 1 cm. 

Dlažbové lôžko

Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (frakcia 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom. Pripravte si len toľko dlažby, koľko v ten deň položíte. 

Pokládka zámkovej dlažby

S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržiavať pozdĺžny a priečny sklon dlažby! Jednotlivé tvarovky neklaďte na doraz, dodržujte škáru 2-3 mm. 

Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm). Pri kombinovaní dlažieb rôznych farieb a pri dlažbe s náročnejším vzorom odporúčame postupovať podľa presného plánu. Pri ukladaní pracujte vždy s viacerými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky. Položená plocha je ihneď pochôdzna. 

Škárovanie

Položenú dlažbu zasypte škárovacím materiálom. Doporučujeme drvené kamenivo zrnitosť 1/3 mm alebo 0/4 mm.Používajte kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachových častíc. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca. 

Vibrovanie

Celú plochu pozametajte tak, aby škárovací materiál zapĺňal škáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým škárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou. 

Konečná úprava

Po zvibrovaní celú plochu znova zasypte škárovacím materiálom a plochu môžete ihneď používať. Ak je to možné, škárovací materiál ponechajte na ploche 2 až 3 týždne a nakoniec ho ešte raz povmetajte do škár. 

Čistenie a údržba dlažby

Povrch plochy čistite nasucho zametaním alebo striekaním vodou. Fľaky očistite špeciálnym prostriedkom (informujte sa u našich pracovníkov). Plochu môžete v prípade  potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznať. 


Ekonomická dlažba Klasiko sa dodáva tiež v bezškárovej variante a síce tvarovka 20/10 (normál) s výškou 6 cm a tvarovka 20/20 s výškou 6 cm vo farbe sivá  agrafitová.

Spôsob kladenia dlažby Klasiko - pozri záložku " Na stiahnutie "

Spôsob kladenia dlažby Klasiko - chodník v oblúku:

Spôsob kladenia dlažby do chodníku