Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Obrubníky cestné oblúkové

Vrchná nosná vrstva

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň zhotovíte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrku (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka sa volí podľa miestnych podmienok a očakávaného zaťaženia.

Betónové lôžko

Na vrchnú nosnú vrstvu zhotovte betónové lôžko (min. C 16/20), zrnitosť 0/8 – 0/16 mm, konzistencie S1 a zarovnajte do roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej plochy obrubníkov pri zohľadnení výšky obrubníka.

Uloženie obrúbnikov

Ukladanie musí byť vykonané tak, aby plocha betónového lôžka bola zaťažovaná rovnomerne. Kontaktná plocha obrubníkov musí byť pred uložením dôkladne navlhčená. Pri ukladaní je potrebné zabezpečiť aby sa celá spodná plocha obrubníka dôkladne spojila s betónom lôžka. Doporučujeme použiť prísadu do betónu na zlepšenie priľnavosti.

Obrubníky uložte výškovo a smerovo zvisle do lôžka. Na vyrovnanie do požadovanej nivelity použite smerovú šnúru, drevené, resp. gumové kladivo spolu s dreveným poklepovým hranolkom. Ihneď po smerovom a výškovom osadení obrubníka naneste po stranách obrubníka betónovú zmes v sklone cca 45° pre vytvorenie bočnej podpory tak, aby bola zachovaná stabilita obrubníka. Betónovú zmes ihneď zhutnite prepichovaním, aby sa dosiahlo jej spojenie s lôžkom a priľnutie na obrubník.

Špárovanie

Cestné obrubníky sa ukladajú v zásade so špárami. Ak špáry nebudú vyplnené, budú mať šírku 3 - 5 mm, ak budú špáry vyplnené, budú mať šírku cca 10 mm a budú vyplnené plastickou priľnavou špárovacou hmotou, resp. cementovou maltou. Viditeľná špára bude po celej dĺžke prehĺbená o 5 mm.

Čistenie a údržba

Povrch obrubníkov je možné čistiť a udržiavať suchým, resp. mokrým spôsobom. Prípadné výlupky vzniknuté neprimeraným zaťažením ihneď sanujte.

Spôsob dodávania

 

Obrubníky CO0,5 m1,0 m2,0 m
Množstvo ks/pal.15/ 12*15/ 12*18
Hmotnosť kg/pal.850/ 682*930/ 745*1160

* - množstvo ks/ paleta a hmotnosť kg/ paleta si vyžiadajte u svojho dodávateľa

Obrubníky CO3,0 m4,0 m5,0 m8,0 m
Množstvo ks/pal.18181818
Hmotnosť kg/pal.1170118011801190