Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Betónový obrubník prechodový

Zásadne je potrebné dodržiavať pokyny návodu na úpravu podložia a uloženie obrubníkov.

Vrchná nosná vrstva

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň zhotovíte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrku (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a očakávaného zaťaženia.

Betónové lôžko

Na vrchnú nosnú vrstvu zhotovte betónové lôžko (min. C 16/20), zrnitosť 0/8 –  0/16, konzistencie S1 a zarovnajte do roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej plochy obrubníkov pri zohľadnení výšky obrubníka.

Uloženie obrubníkov

Ukladanie musí byť vykonané tak, aby plocha betónového lôžka bola zaťažovaná rovnomerne. Kontaktná plocha obrubníkov musí byť pred uložením dôkladne navlhčená. 
Pri ukladaní je potrebné zabezpečiť aby sa celá spodná plocha obrubníka dôkladne spojila s betónom lôžka. Použite prísadu do betónu na zlepšenie priľnavostiIhneď po zrovnaní obrubníka naneste po stranách obrubníka betónovú zmes v sklone cca 45° pre vytvorenie bočnej podpory. Betónovú zmes ihneď zhutnite prepichovaním, aby sa dosiahlo jeho spojenie s lôžkom a priľnutie na obrubník.

Obrubníky uložte výškovo, smerovo zvisle do lôžka. Na vyrovnanie do požadovanej nivelity – použite smerovú šnúru, drevené, resp. gumové kladivo spolu s dreveným poklepovým hranolkom. 

Škárovanie

Cestné obrubníky sú vyrobené  s vymedzovacími výčnelkami, ktoré zaručujú špáru šírky 3 - 5 mm. Túto špáru nedoporučujeme vypĺňať. Ak budú špáry vyplnené, budú mať šírku cca 10 mm a budú vyplnené plastickou príľnavou špárovacou hmotou, resp. cementovou maltou. Viditeľná špára bude po celej dĺžke prehĺbená o 5 mm.

Špárovanie

Čistenie a údržba

Povrch obrubníkov čistite a udržiavajte suchým resp. mokrým spôsobom. Prípadne výlupky vzniknuté neprimeraným zaťažením ihneď sanujte.

Betónový obrubník prechodový - uloženie