Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Uloženie svahových/ vegetačných tvárnic

Okrasné "svahovky" sú riešením, ako spevniť svah efektívne a zároveň esteticky.

Odporúčania pre výstavbu    

Svahové tvárnice Premac® predstavujú systém betónových prstencov z vysokokvalitného betónu. Sú atraktívne svojou pórovitou betónovou štruktúrou a tvarovaným povrchom. Sú prakticky orientované vzhľadom na svoje mnohorakédizajnové možnosti, šetrné k životnému prostrediu s jednoduchou manipuláciou. S pomocou výsadbových tvárnicPremac® sa betónové prvky spájajú ľahkým spracovaním dokompaktného múru a naplnia sa zeminou nachádzajúcou sa zvyčajne priamo na mieste. Tým nadobúdajú funkčnosť,majú také parametre statiky, ako sú oporné múry alebo stabilizácia svahu s vysokou hmotnosťou, alebo sa získa masívny, výsadbový múr ako vizuálna alebo zvuková bariéra. 

Svahové tvárnice Premac® vyplnené vhodným materiálom umožňujú, aby korene rastlín voľne prerastali cez jednotlivé tvárnice, až kým sa nespoja s priľahlou pôdou. Tým sa dodá múru dodatočná pevnosť. 

So systémom svahových tvárnic Premac® sa realizovala určitá idea. Naším cieľom bolo vytvoriť atraktívne štruktúrovaný systém, ktorý sa hodí ku vzhľadu našej krajinya pritom je funkčný, efektívny a staticky bezpečný. 

So systémom svahových tvárnic Premac® sa nám to podarilo naplniť. Možnosti mnohorakého dizajnu utváraného z betónových prvkov spĺňajú vytýčené ciele vo vysokej miere. 

Položenie základov

Pre výstavbu svahových tvárnic Premac® stačí vovšeobecnosti jednoduchá príprava priamo na mieste podľa nasledovného: výkop do hĺbky cca 40 cm a nanesenie, ako aj zhutnenie cca 15 cm hrubej vrstvy odolnej voči mrazu. Spodný rad prvkov by mal zasahovať asi na polovicu do zemea potom sa výškovo a lícovo zarovnaný osadí na 10 cm hrubú vrstvu vlhkého betónu. Pri nevyhovujúcom stavebnom pozemku so slabou nosnosťou alebo pri stavebných výškach nad 1,00 m sa zásadne vyžaduje položenie mrazuvzdorných základov. Hĺbka základu je potom 80 cm a podkladový betónby mal byť aspoň 20 cm. Hĺbka základu a hrúbka podkladu sa musí overiť statickým výpočtom podľa daností na mieste stavby. 

Osadenie

Spodný rad sa účelne osadí na podložie z vlhkého betónu a výškovo sa zarovná. S cieľom kompenzácie rozmerových tolerancií súvisiacich s výrobou je treba pri osadzovaní zachovávať medzery aspoň 5 mm. 

Nasledujúce rady sa potom osadzujú na sucho jeden na druhý. Eventuálne rozdiely vo výške je treba vyplniť pieskom alebo maltou. Spojené tvárnice sa osadzujú jedna vedľa druhej tak, že spojovacie vyhrdlenia zasahujú do seba. Tým je pevne držaný zakaždým celý rad tvárnic. Predĺženiaa oblúky pritom nie sú žiadny problém, pretože každá výsadbová tvárnica sa zo spojovacieho vyhrdlenia môže ľahko vytočiť. 

Dôležité: Spojené tvárnice sa môžu stavať na seba jedno-ducho otočením ako uzavretý alebo vegetačný múr.

Vyplnenie a vysypanie zozadu

Vegetačné tvárnice Premac® sú vzhľadom na svoj materiál odolné voči mrazu a posypovej soli. Avšak, ak by sa v tvárnici t. j. v plniacom materiáli tvárnice zachytávala voda, mohol by mráz spôsobiť jej poškodenie. Preto je nevyhnutné spojené tvárnice naplniť až do 1/3 výšky lávou alebo štrkom. Zvyšok sa potom zasype vhodnou zeminou. 

V prípade voľne stojaceho múru z výsadbových tvárnic Premac® môže byť použitá ďalšia prísada pre reguláciu v nejobsiahnutej vody (napr. Hygromull). Na požiadanie Vám dodáme špeciálny plniaci materiál. Zásyp zozadu pre oporné múry alebo stabilizáciu svahu musí byť vyrobený z mrazuodolného materiálu, vysypaný vo vrstvách a pevne zhutnený. Primerane tomuto účelu sa má plniť a vysypávať po každej rade tvárnic. Tým sa pri sypaní zozadu dosiahne vysoký stupeň zhutnenia a zabráni sa vytváraniu dutín vo výsadbových tvárniciach. 

Systém Varioflor je tiež obzvlášť vhodný pre výstavbu veľmi strmých alebo zvislých múrov. Ak sa tieto múry vystavané pomocou otáčania výsadbových tvárnic majú vysadiť, musia byť voľne vyčnievajúce "výsadbové balkóny" naspodku uzavreté vložením základovej dosky-dna. 

Systém Rasterflor je obzvlášť mnohoraký pre vytváranie múrov. Je možné vytvárať rôzne hrúbky stien, odsadení, ník, atď. sú tiež možné tzv. výsadbové balkóny.

Pre kompletný program svahových tvárnic Vám dáme k dispozícii na zapožičanie osadzovacie pomôcky! Pri plánovaní a statickej analýze Vám poradíme ochotne a bez akéhokoľvek záväzku.