Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

City

Pokyny pre ukladanie

Múr City je ako voľne stojaci múr vhodný predovšetkým pre výstavbu múrov pre oplotenie a múrov na ochranu pred cudzími pohľadmi. Je možné ho použiť tiež ako oporný múr, pri zohľadnení statických podmienok. 

Položenie základov pre výšky do 1,20 m (samostatný múr)

Pri výške až do 1,20 m sa múr v najspodnejšom rade osadí na vytvrdený, 20 cm hrubý betónový pás, umiestnený do 5 cm hrubého maltového podložia a vo vodorovej polohe sa zarovná. Ak chcete mať pripojovaciu škáru k susedným plochám neviditeľnú, musí byť spodný okraj prvého radu 3-5 cm pod horným okrajom nadväzujúcej dlažby alebo kvetinového záhonu.

Položenie základov pre výšky nad 1,20 m (samostatný múr)

Pre múr s výškou nad 1,20 m sa odporúča základ do nezámrznej hĺbky. Výkop sa vykonáva do hĺbky 0,80 m a v šírke 0,40 m. Následne sa základová jama naplní do výšky 0,50 m mrazuvzdorným štrkom, lávou alebo kamenivom a zhutní sa. Na takto zhutnenú mrazuvzdornú vrstvu sa vybetónuje základ s hrúbkou 0,30 m. Ostatná výstavba prebieha rovnako ako pri výške do 1,20 m. 

Položenie základov pri použití ako oporný múr

Tu sa odvolávame na statické typové štandardy, ktoré vám v prípade záujmu na vyžiadanie poskytneme.

Výstavba plotu v múrovej väzbe

Po položení spodného radu sa tvárnice osadzujú v múrovej väzbe. Pritom sa musí medzi jednotlivými prvkami pre kompenzáciu tolerancií z výroby zachovať škára 2 až 3 mm. Menšie výškové rozdiely sú kompenzované vypodložením pieskom alebo maltou. Na konci múru sa používajú začiatočné, resp. ukončovacie tvárnice, pričom strana bez ozubenia tvorí ukončenie. Potom sa stena vyplní.

Murovacie tvárnice sa v podstate vyplňujú vo vrstvách s nemrznúcou zmesou štrku alebo kameniva.

Pri viacvrstvových múroch, pri ktorých sa ukončenie realizuje pomocou krycích platní, sa musí pri pokládke múru bezpodmienečne dbať na to, aby sa medzi škárou krycej platne a škárou múrovej tvárnice vytvorilo predsadenie.

Výstavba pilierov

Pre výsavbu pilierov je k dispozícii špeciálny pilierový prvok vo formáte 32,5 x 32,5 cm. Tento sa kladie k múru natupo. Pre ukotvenie sa tak pri výstavbe prilehajúceho múru aj piliera do každej vrstvy vloží syntetická tkanina. Výplň je analogická ako pri múre. 

Ukončenie

Pre ukončenie múru sú k dispozícii krycie platne múru a krycie platne pilierov. Ako alternatíva k zakončeniu múru sa môže horný rad vysadiť. S týmto cieľom sa horná vrstva vyplní namiesto kamenivom vhodnou zeminou pre pestovanie rastlín.