Premac spol. s r. o.

Nástupištná hrana PRE 160

Postup zhotovenia základu

 • rozmery základu: 450 x 600-800 mm (šírka x výška), podľa terénu (dĺžka)
 • kvalita betónu: prostý betón B15
 • základová škára: v nezámrznej hĺbke podľa miestnych podmienok, štrkové lôžko hrúbky 150 mm
 • základ musí byť osadený v úrovni min. 100 mm pod spodnou úrovňou lôžka železničného telesa
 • vrchná plocha základu: vodorovná v pozdĺžnom aj priečnom smere, nie hladiť, rátať s hrúbkou lôžka pre hranu 20 - 30 mm

Postup osadenia prefabrikátov

 • úložné lôžko je nutné zhotoviť zo suchého betónu z kameniva frakcie 0/8 (sypký, nelepivý – cement ako pre B 20) hrúbka lôžka: 25 - 30 mm, je potrebné rátať so sadnutím 5 - 10 mm
 • vrchnú plochu lôžka treba zrovnať do roviny pomocou vodováhy, pomocou murárskej lyžice v lôžku vytvoriť ryhy v priečnom smere
 • pomocou manipulačného zariadenia opatrne na celú plochu vložiť prefabrikát, počas montáže kontrolovať vo zvislom aj vodorovnom smere
 • do správnej definitívnej polohy usadiť prefabrikát poklepom gumovým kladivom

Postup kotvenia prefabrikátov

 • kotviace otvory:
  alternatíva A - na základe v pozdĺžnom smere vytvoriť priebežný otvor hĺbky min. 200 mm a šírky min. 40 mm
  alternatíva B - v mieste otvoru v prefabrikáte vŕtať otvor min. φ 200 mm (vhodnejšie)
 • kotviace železá : rebrovaná oceľ φ 14 mm, dĺžka 350 mm
 • cez otvor v prefabrikáte naliať do vyvŕtanej diery pomaly vodu, do otvoru vložiť kotviacu výstuž, otvor zaliať betónovou zmesou min. B 20, konzistencie K 3, z kameniva frakcie 0/16 mm - nie piesok!
 • pootáčaním a poklepaním výstuže dosiahnuť vyplnenie otvoru a obalenie
 • s kotvením začať po vložení cca 10 prefabrikátov

Mechanicko - fyzikálne vlastnosti

 • betón
  B35 (odolný voči mrazu a rozmrazovacím látkam, použité frakcie 0-4, 4-8, 8-16)
 • betonárska oceľ
  BSt 500/A, BSt 550/A, 10505R (krytie výstuže 35 mm)

Súvisiace podklady

Ako podklad pre výrobu a použitie nástupištných hrán PRE 160® slúži podniková technická norma PREMAC TN-08/2001.