Premac spol. s r. o.

Nástupištná hrana PRE 155

nstupištná hrana PRE 155

Oddelenie železničného zvršku a nástupišťa - nástupištné hrany PRE 155® sú železobetónové prefabrikáty tvaru L slúžiace na oddelenie železničného zvršku a nástupišťa.

Modernizácia nástupíšť

Nástupištné hrany PRE 155® sú vhodné pre modernizáciu, údržbu, opravu a rekonštrukciu nástupíšť v staniciach s mimoúrovňovým prístupom cestujúcich na celoštátnych dráhach normálneho rozchodu pre rýchlosť do 160 km/h vrátane. Nástupištná konštrukcia typu PRE 155® neumožňuje čistenie koľajového lôžka strojnými čističkami koľajového lôžka bez odsunu koľajového roštu.

Ukladanie nástupištných hrán

Nástupištné hrany sa ukladajú na pásový základ do lôžka z cementovej malty. So základom sú fixované pomocou dvoch kotviacich tŕňov cez navŕtané otvory zaliate cementovým mliekom. Jednotlivé dielce sú v pozdĺžnom smere spájané na pero a drážku. Na bočných stranách dielcov sú dištančné výstupky 1 mm, ktoré zabezpečujú priestor pre dilatáciu nástupištnej konštrukcie.
Takáto nástupištná konštrukcia vyhovuje pre projektovanie nástupíšť s výškou nástupištnej hrany 550 mm nad TKP a pre vzdialenosť nástupištnej hrany od osi priľahlej koľaje v priamej 1725 mm v súlade s požiadavkami pre dodržiavanie kinematického obrysu vozidla UIC GB, UIC GC a priechodného prierezu 1-SM/ŽSR. Prefabrikáty svojimi skladobnými rozmermi umožňujú aj výstavbu nástupíšť pri koľaji v oblúku s polomerom Rmin = 250 m.

Statika

Nástupištná konštrukcia typu PRE 155® vyhovuje pre zaťaženie cestujúcimi a zaťaženie plošinovými batožinovými vozíkmi s normovým zaťažením na nápravu 23 kN a s radou batožinových vlečných vozíkov pre manipuláciu s batožinami, spešninami a poštovými zásielkami v súlade s TNŽ 73 4959.

Skladovanie, manipulácia, dodávanie

Prefabrikáty sa skladujú na rovnom, spevnenom a odvodnenom teréne na drevených paletách. S hotovými prefabrikátmi sa manipuluje pomocou samosvorného závesného zariadenia, resp. ručne. Nástupištné hrany sa ukladajú úložnou plochou na palety 1000 x 1000 mm, prefabrikáty sa nesmú ukladať nad seba. Na manipuláciu pri vyťahovaní z foriem sa používa špeciálne vahadlo. Povýrobná manipulácia a doprava na stavbu sa vykonáva na paletách dopravnými prostriedkami v polohe, v ktorej budú prefabrikáty zabudované. Skladanie a manipulácia na stavbe sa vykonáva so žeriavom s použitím špeciálneho závesného zariadenia cez montážne otvory vytvorené vo zvislej stene prefabrikátov.