Premac spol. s r. o.

Nástupištná hrana PRE 100, 110

Nástupištné hrany PRE 100® a PRE 110® sú železobetónové prefabrikáty tvaru L slúžiace na oddelenie železničného zvršku a nástupišťa.

Nástupištné hrany PRE 100® a PRE 110® sú vhodné pre modernizáciu, údržbu, opravu a rekonštrukciu nástupíšť v staniciach s mimoúrovňovým prístupom cestujúcich na celoštátnych  dráhach normálneho rozchodu pre rýchlosť do 160 km/h vrátane.

Nástupištná hrana PRE 100® má oproti hrane PRE 110® zabudovaný integrovaný protihlukový absorbér, ktorý zabezpečuje pohltivosť hluku vytváraného pohybujúcimi sa vlakovými súpravami a obmedzuje jeho šírenie smerom na nástupište. Nástupištné hrany sa ukladajú na pásový základ do lôžka z cementovej malty. So základom sú fixované pomocou dvoch kotviacich tŕňov cez navŕtané  otvory zaliate cementovým mliekom. Jednotlivé dielce sú v pozdĺžnom smere spájané na pero a drážku. Na bočných stranách dielcov sú dištančné výstupky 1 mm, ktoré zabezpečujú priestor pre dilatáciu nástupištnej konštrukcie.

Takáto nástupištná konštrukcia vyhovuje pre projektovanie nástupíšť s výškou nástupištnej hrany 550 mm nad TKP a pre vzdialenosť nástupištnej hrany od osi priľahlej koľaje v priamej 1725 mm v súlade s požiadavkami pre dodržiavanie kinematického obrysu vozidla UIC GB, UIC GC a priechodného prierezu 1-SM/ŽSR. Prefabrikáty svojimi skladobnými rozmermi umožňujú aj výstavbu nástupíšť pri koľaji v oblúku s polomerom Rmin = 250 m. Nástupištná konštrukcia typu PRE 100® a PRE 110® neumožňuje  čistenie koľajového lôžka strojnými čističkami koľajového lôžka bez odsunu koľajového roštu.