Premac spol. s r. o.

Káblové žľaby KŽ1 až KŽ5

káblové žľaby 1-5

Káblové žľaby slúžia na vytvorenie krytého vedenia pre káble a káblové zväzky.

Spájanie prefabrikátov sa vykonáva prostredníctvom vystriedaného pera a drážky, vytvorených na oboch koncoch prefabrikátov po celej styčnej ploche. Tým je zabezpečené dokonalé spojenie medzi jednotlivými žľabmi. Žľaby sa kladú za sebou priamo na zrovnaný terén alebo do ryhy s následným obsypom.

Deliace priečky žľabov

Vo veľkostiach KŽ 2 až KŽ 5 je možnosť použitia deliacich priečok. Deliace priečky sa ukladajú do drážok vytvorených na dne žľabov. Zvislú stabilitu priečky zabezpečuje prehĺbenie drážky v strede žabu, do ktorého zapadne časť deliacej priečky. Uzavretie žľabu sa vykoná krytom, ktorý sa uloží na vrchnú časť v tvare L na tesniacu hmotu upevnenú do V drážky. Kryt kábelového žľabu „zapadne“ do žľabu a zabraňuje nedovolenej manipulácii. Takto uzavretý kábelový žľab je pochôdzny.

Mechanicko fyzikálne vlastnosti

  • betón
    B30 (odolný voči mrazu, vibrolisovanie)
  • oceľ
    BSt 500/A (použitá len v kryte kábelového žľabu, krytie 10 mm)

Skladovanie, manipulácia a dodávanie

Prefabrikáty sa skladujú na rovnom, spevnenom a odvodnenom teréne na drevených paletách. S prefabrikátmi sa manipuluje ručne alebo pomocou samosvorných klieští. Prefabrikáty sa ukladajú úložnou plochou na palety max. v štyroch radoch nad sebou. S paletami sa manipuluje pomocou vysokozdvižného vozíka. Každá paleta je zapáskovaná polypropylénovou páskou v oboch smeroch a je označená plastovým štítkom s identifikačnými údajmi.

Skúšanie a kvalita

Pre kábelové žľaby je vydané stavebno – technické osvedčenie a certifikát preukázania zhody v zmysle zákona 90/1998 Zb.z. ako aj povoľovací list ŽSR. Kábelové žľaby podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniu v nezávislej autorizovanej skúšobni.