Premac spol. s r. o.

Vyhlásenia o parametroch od 1. 7. 2013

Táto povinnosť vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa ruší smernica Rady 89/106/EHS.
Implementáciu nariadenia v SR upravujú tieto právne predpisy:
Zákon MDVRR SR č 133 Z.z. o stavebných výrobkoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný od 1. 7. 2013, ktorý okrem iného ustanovuje podmienky uvádzania stavebných výrobkov  na trh v Slovenskej republike a ich sprístupňovania na domácom trhu,
Vyhláška MDVRR SR č. 162 Z.z.,  ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.


Na základe týchto požiadaviek poskytuje Premac, spol. s r.o. k svojim výrobkom vyhlásenia o parametroch, ktoré Vám na vyžiadanie zašleme a súčasne sú dostupné na našej webovej stránke v časti Zákaznícka podpora/ Certifikáty/ Vyhlásenia o parametroch (http://www.premac.sk/betonove-vyrobky/zakaznicka-podpora/certifikaty/vyhlasenia-o-parametroch/).