Premac spol. s r. o.

Premac Hlavným partnerom projektu Stavba roka 2014

Premac, spol. s r. o. Hlavným partnerom jubilejného 20. ročníka projektu Stavba roka 2014.

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy.

Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Súťaž sa uskutočňuje pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa prezidenta Slovenskej republiky. Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela – budovy, inžinierske stavby - (novostavby, rekonštrukcie, obnovy), realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a krajinu registrácie autorov ich architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov.  Podmienka: dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2012 do 31. októbra 2014.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 20. novembra 2014 v Bratislave za účasti RTVS. Súčasťou profesionálnej prezentácie prihlásených stavieb do súťaže, ako aj úrovne výstavby a stavebníctva na Slovensku je aj putovná výstava STAVBA ROKA 2014 (jej reinštalácia potrvá do konca júla 2015), t. j. výstava všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb. Prihlásené stavby vo dvoch kolách posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou (podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou), a to najmä: architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, energetickú a prevádzkovú náročnosť, stavebnú realizáciu, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, celospoločenský prínos.