Premac spol. s r. o.

Premac dlažba aj na STAVBE ROKA 2014

  

V priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava sa 20. novembra 2014 konalo slávnostné odovzdávanie cien jubilejného 20. ročníka prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2014, s menovitou prezentáciou autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, hlavných stavbyvedúcich a stavebných dozorov bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb. Účastníkmi boli významné a známe osobnosti verejného, politického a spoločenského života, akademickej obce, ale predovšetkým tí, ktorým bol tento slávnostný večer určený, architekti, projektanti, stavebné firmy, stavebníci, developeri. Súčasťou bola aj vernisáž výstavy Stavba roka 2014. Gala večer sa skončil recepciou.
Záštitu nad 20. ročníkom tejto súťaže prevzal najvyšší ústavný činiteľ, prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

V tomto ročníku posudzovala 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou 23 stavebných diel a udelila celkom 12 cien a to 8 stavbám. Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov od akademického sochára Rasťa Trizmu. Deviatej stavbe bola udelená Cena verejnosti 2014.

Víťazom hlavnej ceny STAVBA ROKA 2014 sa stal:

Danubiana Meulensteen Art Museum, novostavba, Vodné dielo Gabčíkovo – stupeň Čunovo, k. ú. Hamuliakovo

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. arch. Jozef Jakuš
Projektant architektonickej časti: Atelier 008 s. r. o.
Projektant – statika stavby: Ing. Marián Halvoň
Hlavný zhotoviteľ: Združenie AVA-stav, s. r. o. – CFE Hungary, AVA-stav, s.r.o. - líder združenia
Hlavný stavbyvedúci: Ing. František Kováč
Stavebník: Danubiana – centrum moderného umenia, n. o.
Dozorná činnosť: Ing. Robert Helm, Ing. Jozef Markulják, Ing. Ladislav Hoffmann

Prístavba Danubiany je výsledkom ojedinelej spolupráce holandského zberateľa umenia Gerarda Meulensteena, slovenského galeristu Vincenta Polakoviča a Ministerstva kultúry SR. Je výnimočným architektonickým i stavebným dielom, zásluhou spoločného úsilia hlavného zhotoviteľa, jeho subdodávateľov, projektantov a dozorného tímu stavebníka, takmer verným zhmotnením pôvodnej autorskej architektonickej koncepcie a bolo hlavným zhotoviteľom dodané v stanovenom termíne a  za dohodnutú cenu (!).
Rozšírenie výstavných priestorov existujúcej budovy na účely umiestnenia trvalej expozície slovenského, holandského a medzinárodného umenia podlažnou plochou takmer na trojnásobok si v obmedzenom priestore polostrova, navyše v kontexte obľúbenej galérie v kultivovanom umeleckom prostredí, vyžadovalo maximálnu mieru citlivosti k pôvodnej architektúre i krásnemu prostrediu dunajskej krajiny. Symbolom novej časti sa stala jemne sa vlniaca krivka novej strechy, pod ktorou voľne usporiadané výstavné pavilóny evokujú premenlivú krajinu riečneho dna; introspektívne intímne sály sa striedajú s otvorenými flexibilnými priestormi, presklené pásy medzi uzatvorenými priestormi otvárajú priehľady na vodnú hladinu alebo sochársky park. „Krajina“ pochôdznej plochej strechy, ktorá je rozšírením sochárskeho parku, je založená na harmonickej kompozícii jednoduchých geometrických objemov schodiskovej veže a vysokých výstavných sál v kontraste s krivkou strechy. Jednoduchá, až asketická paleta materiálov a bezprostredný kontakt s majestátnou okolitou krajinou umocňujú zážitok z architektúry prepojenej s prírodou. Sadové, parkové a terénne úpravy sú súčasťou celkovej architektonickej koncepcie. Výstavbou nových pavilónov v brehovej zóne prednej časti pôvodného parku získal tento exteriérový priestor intímnejší charakter, ktorý svojou atmosférou kontrastuje s otvoreným a živlom vystaveným priestorom zadného parku, ktorý bol novou výstavbou ovplyvnený minimálne.

Zdroj: www.stavbaroka.eu

Foto stavby: Robert Kucmen, Ján Kukuľa