Pokládka zámkovej dlažby

Dôležitou súčasťou životnosti betónovej dlažby je správne pripravená podkladová vrstva a správne vykonaná pokládka dlažby vôbec. Pri stavbe, či rekonštrukcii sa pokládka dlažby robí až po dokončení všetkých prác na dome, či v jeho okolí, aby sa predišlo k jej znehodnoteniu.

 • Ako položiť zámkovú dlažbu

 • Ukladanie betónovej dlažby sa nezaobíde bez dodržania základného postupu. Pokládka môže byť ručná alebo mechanická. Kombinácia oboch je neodmysliteľná a prebieha súčasne zároveň. Mechanická sa z pravidla používa na veľké rovné plochy, kde je možnosť uložiť 300 - 800 m2 dlažby denne, čo predstavuje až 45 ton. Ručné uloženie zámkovej dlažby si vyžadujú hlavne záhyby a okraje.
  Pri výbere myslíme na dlažbu ako harmonický celok. Zodpovedať by mala architrktúre budovy, v súlade s okolím. Jej tvar, farby, povrch, hrany, vhodný spôsob pokládky: 

 • pravidelné kladenie  
  (riadková väzba)
 • nepravidelné kladenie 
  (divoká pokládka)
 • nesymetrické kladenie
 
pravidelné kladenie dlažby (riadková väzba)
 
nepravidelné kladenie dlažby (divoká pokládka)
 
nesymetrické kladenie dlažby

 • Správny podklad dlažby je dôležitý

 • Betónové dlažbové prvky - ak sú správne položené - sa dostávajú cez výplň škáry do elastickej väzby so susednými pvkami. Individuálne pôsobiace zaťaženie z prejazdu na dláždenie sa tak plošne prenáša na podklad. Preto platí staré pravidlo: Dlažba môže byť len taká dobrá, ako dobrý je podklad. 

Správny podklad dlažby je dôležitý
 
 • Pretože zlyhanie nosnej vrtvy musí mať automaticky vplyv na dlažbu. Elastická väzba cez intaktnú škáru síce zvyčajne zabraňuje zničeniu podkladu, ale možné deformácie podkladu sa i napriek tomu môžu na dlažbe prejavovať.  Podklad sa ukladá v tzv. mrazuvzdornej vrstve na vopred zhutnený základ a mal by sa pri zhotovovaní chrániť pred mrazom. 
  Hrúbka podkladu závisí okrem základu  (prírodnej pôdy) predovšetkým tiež od pôsobenia mrazu a očakávaného dopravného zaťažena. Pre spevnenie chodníkov alebo povrchov v súkromnej sfére má hrúbka cca 20 cm všeobecne dostatočnú nosnú kapacitu. Pri silnejšie zaťažených dopravných plochách sa zvyčajne vyžaduje hrúbka podkladu 30 - 40 cm.
 • Použitý by mal byť mrazuvzdorný materiál, vytriedený podľa zrnitosti 0-32 mm zo štrku, kameniva a pod. Tento materiál je treba naniesť v jednej výške a v rovnakej rovine a sklone, akú má mať navrhovaná dlažba, a stabilne zhutniť.

 • Zhotovenie podložia

 • Na spevnený podklad sa nanesie podložie hrubé 3-5 cm- štrkopiesková zmes 0-4 mm, 0-5 mm, 0-8 mm alebo 0-11 mm. Pre plochy s nižším zaťažením je možné použiť tiež kamenivo 1/3 mm alebo 2/5 mm. Podložie sa pomocou profilov stiahne takým spôsobom, že sú dlažbové prvky pred osadením asi 1 cm nad plánovanou výškou spevneného povrchu. Podložie zostane najprv nezhutnené, aby sa tolerancie súvisace s výrobou dlažby pri neskoršom zhutňovaní povrchu mhli kompenzovať. Dlažba musí vykazovať rovnakú hrúbku. Výškové rozdiely v podklade sa musia najprv vyrovnať nemrznúcim materiálom.
 
pokládka dlažby - zhotovenie podložia

kladenie dlažieb
 
 • Pokládka dlažby

 • Už v priebehu dodávky by sa dodané prvky mali skontrolovať, či sú v súlade s objednávkou, resp. s údajmi v dodacom liste. Pri údajoch o spotrebe materiálu z výroby je zahrnutý škárový rozostup 3-5 mm, ktorý je bežný v zmysle pokynov pre pokládku. Dodávku je treba skontrolovať, či nevykazuje poškodenie prepravou, vizuálne chyby a pod. Sťažnosti kôli viditeľným chybám po pokládke nemožno prijať. Ukladanie dlažby sa v zásade vykonáva ponad hlavu, t.j. už z položenej plochy tak, že sa na podložie pri tom nevstupuje.
 • Dôležité:
  Tam, kde sa vyskytuje väčšie dopravné zaťaženie, je potrebná pokládka dlažby do kríža. Pri pokládke jednotlivých dlažbových prvkov je potreba dodržiavať škárový rozostup s veľkosťou rastra 3-5 mm. 

 • Kladač na stavenisku je zodpovedný za to, že vyššie uvedené škáry budú dodržané. Ani z výroby vytvarované dištančné telieska na dlažbových prvkoch nie sú náhradou za normálny rozmer škár. Tieto sú navrhnuté tak, aby sa zabrániloškrípavému dosadnutiu jednej dlaždice na druhú a tým aj nadmernému opotrebeniu hrán. Lícovaný priebeh dlažbových prvkov by mal byť pravidelne kontrolovaný pomocou šnúry alebo pravítka a v prípade korigovaný. Okrem toho platí základné pravidlo:
  vždy klásť dlaždice zmiešané z cca 3 paliet. Je to jediný spôsob, ako sa vyhnúť výrazným rozdielom vo farbe, pretože na základe ich prírodnej suroviny zostanú dlažbové prvky prírodným produktom a tým prirodzene podliehajú určitým zmenám vo farbe. Odtiene aj pri jednofarebných povrchoch vplývajú na oživenie plochy.

 • Vibrovanie spevneného povrchu, výplňový materiál

 • Vibrovanie dlažby môže byť vykonané iba na suchom povrchu a pred jeho použitím. Pred vibrovaním majú byť medzery úplne vyplnené a dlažba dôkladne vyčistená. Celý povrch dlažby sa potom rovnomerne vibruje na požadovanú stabilitu pomocou vibrátora s gumovou podložkou. Ak neexistuje bočné lemovanie obrubníkmi, musí sa spevnená plocha v každom prípade zaistiť pred vibrovaním proti bočnému zosuvu. Po vibrovaní môže byť potrebné doplniť medzery opätovným vtieraním vhodného materiálu, prípadne nasýtením vodou. V žiadnom prípade by nemal byť vyplňovací materiál ponechaný na povrchu dlažby.  
 
vibrovanie dlažby